Copyright by KZRSS "Społem"

Doradztwo Prawno-Podatkowe

O "Społem"

Utworzono: wtorek, 01, październik 2013 Poprawiono: wtorek, 29, październik 2013
Super User

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

O SpołemSpółdzielnie spożywców zrzeszone w Krajowym Związku Rewizyjnym Spółdzielni Spożywców "Społem" skupiają w swoich szeregach blisko 120 tysięcy członków. Liczba ta jest zmienna, gdyż spółdzielczość spożywców jest organizacją otwartą i każdy kto spełnia warunki statutu spółdzielni, wpłaci wpisowe i udział może być przyjęty w poczet członków.

Spółdzielczość to samorządność. Co znaczy, że członkowie są gospodarzami spółdzielni i mogą wpływać na jej gospodarkę oraz bieg wszelkich wydarzeń.

Samorządność znaczy również, że każdy członek spółdzielni ma prawo wybierać i być wybieranym do organów samorządu spółdzielczego, każdy też ma równe prawa, co znaczy, że podczas głosowania ma tylko jeden głos, bez względu na liczbę posiadanych w spółdzielni udziałów.

Postanowienia statutu są podstawą do powołania w spółdzielni organów samorządowych – przedstawicielstwa członków we władzach spółdzielni.

W spółdzielniach spożywców działają następujące organy spółdzielni:

ustawowe – działające obligatoryjnie z mocy ustawy Prawo spółdzielcze:

  • Zgromadzenie Przedstawicieli / Walne Zgromadzenie
  • Rada Nadzorcza
  • Zarząd
  • Zebrania obwodowe lub inne formy zebrań grup członkowskich

statutowe – działające z mocy statutów spółdzielni:

  • Komitety członkowskie
  • Komitety rejonowe itp.

Zakres działania tych organów oraz ich odpowiedzialność wobec członków spółdzielni, zasady wyborów, kadencje itp. regulują w sposób szczegółowy statuty spółdzielni, regulaminy oraz uchwały organów nadrzędnych.

Deklaracja spółdzielcza

Kategoria: Deklaracja spółdzielcza
Opublikowano: wtorek, 29, październik 2013

Definicja: Spółdzielnia jest autonomicznym zrzeszeniem osób, które zjednoczyły się dobrowolnie w celu zaspokojenia swoich wspólnych aspiracji i potrzeb ekonomicznych, społecznych i kulturalnych poprzez współposiadane i demokratycznie kontrolowane przedsiębiorstwo.

Wartości: Spółdzielnie opierają swoją działalność na wartościach samopomocy, samoodpowiedzialności, demokracji, sprawiedliwości i solidarności. Zgodnie z tradycjami założycieli ruchu spółdzielczego, członkowie spółdzielni wyznają wartości etyczne uczciwości, otwartości, odpowiedzialności społecznej i troski o innych.

Zasady: Zasady spółdzielcze są wytycznymi, przy pomocy których spółdzielnie wprowadzają swoje wartości do praktyki.

I Zasada: Dobrowolnego i otwartego członkostwa

Spółdzielnie są organizacjami dobrowolnymi, otwartymi dla wszystkich osób, które są zdolne do korzystania z ich usług oraz gotowe są ponosić związaną z członkostwem odpowiedzialność, bez jakiejkolwiek dyskryminacji z powodu różnicy płci, społecznej, rasowej, politycznej czy religijnej.

II Zasada: Demokratycznej kontroli członkowskiej

Spółdzielnie są demokratycznymi organizacjami kontrolowanymi przez swoich członków, którzy aktywnie uczestniczą w określaniu swojej polityki i podejmowaniu decyzji. Mężczyźni i kobiety pełniący funkcje przedstawicielskie z wyboru są odpowiedzialni wobec członków. W spółdzielniach szczebla podstawowego członkowie mają równe prawa głosu (jeden członek – jeden głos), zaś spółdzielnie innych szczebli również zorganizowane są w sposób demokratyczny.

III Zasada: Ekonomicznego uczestnictwa członków

Członkowie uczestniczą w sposób sprawiedliwy w tworzeniu kapitału swojej spółdzielni i demokratycznie go kontrolują. Co najmniej część tego kapitału jest zazwyczaj wspólną własnością spółdzielni.
Jeżeli członkowie otrzymują jakąś rekompensatę od kapitału wniesionego jako warunek członkostwa, jest ona zazwyczaj ograniczona. Członkowie przeznaczają nadwyżki na jeden lub wszystkie spośród następujących celów: na rozwój swojej spółdzielni, jeśli to możliwe przez stworzenie funduszu rezerwowego, z którego przynajmniej część powinna być niepodzielna; na korzyści dla członków proporcjonalne do ich transakcji ze spółdzielnią; na wspieranie innych dziedzin działalności zaaprobowanych przez członków.

IV Zasada: Autonomii i niezależności
Spółdzielnie są autonomicznymi organizacjami wzajemnej pomocy kontrolowanymi przez swoich członków. Jeżeli zawierają porozumienia z innymi organizacjami, włączając w to rządy, lub pozyskują swój kapitał z zewnętrznych źródeł, to czynią to tylko na warunkach zapewniających demokratyczną kontrolę przez swoich członków oraz zachowanie swojej spółdzielczej autonomii.

V Zasada: Kształcenia, szkolenia i informacji
Spółdzielnie zapewniają możliwość kształcenia i szkolenia swoim członkom, osobom pełniącym funkcje przedstawicielskie z wyboru, menedżerom i pracownikom tak, aby mogli oni efektywnie przyczyniać się do rozwoju swoich spółdzielni. Informują one ogół społeczeństwa – a zwłaszcza młodzież i osoby kształtujące opinię społeczną – o istocie spółdzielczości i korzyściach z nią związanych.

VI Zasada: Współpracy pomiędzy spółdzielniami
Spółdzielnie w najbardziej efektywny sposób służą swoim członkom i umacniają ruch spółdzielczy poprzez współpracę w ramach struktur lokalnych, krajowych, regionalnych i międzynarodowych.

VII Zasada: Troski o społeczność lokalną
Spółdzielnie pracują na rzecz właściwego rozwoju społeczności lokalnych, w których działają, poprzez prowadzenie polityki zaaprobowanej przez swoich członków.

* * *

Powyższy tekst Deklaracji Spółdzielczej Tożsamości i Zasad Spółdzielczych został uchwalony przez XXX Jubileuszowy Kongres Międzynarodowego Związku Spółdzielczego w Manchesterze
w dniach 20—22 września 1995 roku.

Jest to tłumaczenie z oryginału angielskiego na podstawie rozpowszechnionego przez MZS dokumentu "International Cooperative Alliance – Statement on Cooperative Identity".

 

Spółdzielnie uczniowskie

Kategoria: Spółdzielnie uczniowskie
Opublikowano: wtorek, 29, październik 2013

Spółdzielnie spożywców należą do grona patronów spółdzielczości uczniowskiej, która w 2000 roku obchodziła stulecie swojej działalności. Dzisiaj, po latach stagnacji rozpoczyna się powolny powrót spółdzielczości uczniowskiej do szkół, w czym niemały udział mają spółdzielnie spożywców. Cieszy to, bo przecież spółdzielczość uczniowska jako forma organizacyjna, gospodarcza i przede wszystkim wychowawcza nigdy się nie przeżyła i ma wiele pozytywnych walorów.

Działalność w spółdzielni uczniowskiej stawia przed dziećmi i młodzieżą zadania wymagające podejmowania decyzji, samodzielnego myślenia, dokonywania odpowiednich wyborów.

"Gospodarstwo" spółdzielni uczniowskiej to głównie sklepik szkolny z artykułami spożywczymi, przyborami szkolnymi itp. Spółdzielnie prowadzą również drobne usługi, uprawiają działki, trudnią się hodowlą i zbieractwem ziół leczniczych, surowców wtórnych itp. Prowadzą wypożyczalnie sprzętu turystycznego i sportowego. Działalność gospodarcza przynosi odpowiednie zyski, które przeznaczane są na różnorodne cele, między innymi -kulturalno-oświatowe, turystyczno-sportowe itp. Wiele spółdzielni przeznacza wypracowane zyski na zakup pomocy naukowych dla szkół i wspieranie niezamożnych uczniów. Spółdzielnie, obok rozwijania różnych form z zakresu działalności gospodarczej prowadzą także działalność społeczną. Znane są przykłady opieki nad seniorami spółdzielcami, dziećmi z domów dziecka itp. Można więc powiedzieć, że spółdzielnie uczniowskie, to nie tylko szkoła umiejętnego gospodarowania, ale również odpowiedzialności, pracy dla wspólnego dobra, a więc szkoła spółdzielczości.

Jednym z podstawowych warunków zapewniających prawidłową działalność spółdzielni uczniowskich jest zorganizowana wielostronna i stała współpraca ze spółdzielniami dorosłych, która polega między innymi na wspieraniu finansowym spółdzielni uczniowskich, zaopatrywaniu w towary, włączaniu członków spółdzielni uczniowskich do działalności społeczno-wychowawczej organizowanej przez spółdzielnie.

Spółdzielnie uczniowskie uczestniczą w różnych konkursach ogłaszanych przez poszczególne spółdzielnie, a także Krajowy Związek, który np. w roku szkolnym 2000/2001 ogłosił konkurs "Zawsze razem". Podsumowanie konkursu odbyło się jesienią 2001 r. Efektem współpracy ze spółdzielczością dorosłych jest nie tylko nawiązanie przyjacielskich kontaktów, ale często aktywna praca w szeregach członków spółdzielczości spożywców "Społem".

Dlaczego warto

Kategoria: Dlaczego warto
Opublikowano: wtorek, 29, październik 2013

Dlaczego jeszcze warto być spółdzielcą?

Stwarzanie możliwości uczestnictwa w życiu spółdzielni poprzez pracę w organach samorządu lub innych działaniach spółdzielni,
to nie wszystkie propozycje jakie mają dla swoich członków spółdzielnie.

Proponowane spółdzielcom świadczenia materialne są potwierdzeniem tezy, że członkostwo w spółdzielni powinno być opłacalne i przynosić również wymierne materialne korzyści. Wpłacane przez członków udziały są waloryzowane. Spółdzielnie wypracowujące zyski wypłacają dywidendy, które często przeznaczane są na uzupełnienie wkładów członkowskich lub zapisywane na poczet kolejnych wkładów.
Inną formą materialnego świadczenia dla członków jest na przykład sprzedaż ratalna z niskim oprocentowaniem, sprzedaż towarów po cenach hurtowych, a przede wszystkim wprowadzenie sprzedaży bonifikowanej dla posiadaczy Karty Klienta "Społem".

Zapoczątkowana w 1994 roku przez KZRSS "Społem" akcja upowszechniająca wprowadzenie przez spółdzielnie Karty Klienta "Społem" stała się w wielu spółdzielniach podstawowym świadczeniem na rzecz członków. Rocznie spółdzielnie rozprowadzają wśród swoich członków około 50.000 Kart Klienta "Społem".

Wypoczynek

Spółdzielnie spożywców posiadają wiele ośrodków wypoczynkowych. Praktycznie w każdym zakątku kraju znaleźć można społemowskie ośrodki. Służą one nie tylko pracownikom i członkom spółdzielni, ale są otwarte dla wszystkich chętnych. Na koloniach i obozach wypoczywają w nich również dzieci i młodzież.