Copyright by KZRSS "Społem"

Doradztwo Prawno-Podatkowe

Uchwała nr 12

Kategoria: Dla spółdzielni
Opublikowano: środa, 10, sierpień 2016

Uchwała Nr 12
Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców "Społem"
z dnia 20 lipca 2016 r.
w sprawie realizacji zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyboru delegatów spółdzielni spożywców „Społem" na VI Kongres Spółdzielczości.

Zarząd KZRSS "Społem" działając na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Krajowej Rady Spółdzielczej do realizacji zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyboru delegatów na VI Kongres Spółdzielczości, postanawia:
1. Ustalić, że z przysługujących spółdzielczości spożywców „Społem" 26 mandatów, 23 delegatów wybranych zostanie bezpośrednio na przedkongresowych zjazdach regionalnych, a 3 delegatów wybierze Rada Nadzorcza KZRSS "Społem".
2. Ustalić, że dla przeprowadzenia wyboru delegatów reprezentujących spółdzielczość spożywców „Społem" oraz dla wypracowania stanowiska „Społem" w odniesieniu do kluczowych problemów zawartych w tezach programowych na VI Kongres Spółdzielczości, zorganizowane zostaną trzy przedkongresowe zjazdy regionalne w następującym układzie:
- region południowy, obejmujący spółdzielnie z województw: dolnośląskiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego.
- region północno-zachodni, obejmujący spółdzielnie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego.
- region centralny, obejmujący spółdzielnie z województw: lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego.

3. Ustalić miejsca i terminy obrad przedkongresowych zjazdów regionalnych:
region południowy - Bytom, 07 września 2016 r.
region północno-zachodni - Piła, 13 września 2016 r.
region centralny - Warszawa, 14 września 2016 r.

4. Określić, w związku z ustaleniem liczby spółdzielni w poszczególnych regionach w stosunku do ogólnej liczby spółdzielni w kraju (313) – liczbę delegatów na VI Kongres Spółdzielczości wybieranych w poszczególnych regionach:
region południowy - 114 spółdzielni – 8 delegatów
region północno-zachodni - 97 spółdzielni – 7 delegatów
region centralny - 102 spółdzielnie – 8 delegatów
Zjazd przedkongresowy nie może zmienić liczby wybieranych na Kongres delegatów.

5. Zwrócić się do Rady Nadzorczej Związku o dokonanie na najbliższym planowym posiedzeniu wyboru 3 delegatów na VI Kongres Spółdzielczości.
6. Ustalić, że koszty organizacji przedkongresowych zjazdów regionalnych pokryje Związek ze środków własnych.
7. Zorganizować w przeddzień obrad VI Kongresu, w siedzibie Związku, spotkanie z wszystkimi wybranymi delegatami w celu omówienia i przygotowania spraw dotyczących obrad VI Kongresu Spółdzielczego.
8. Opłata kongresowa w wysokości 738,00 zł (600 zł + 23% VAT) za udział każdego delegata Społem w VI Kongresie Spółdzielczości, ustalona Uchwałą nr 25/2016 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dn. 30-03-2016 r., wniesiona zostanie przez spółdzielnie, których przedstawiciele zostaną wybrani na regionalnych zjazdach przedkongresowych na konto KRS nr 14 8015 0004 0191 6575 2002 0001.
9. Ustalić, że Związek zapewnia nieodpłatnie wybranym delegatom na VI Kongres Spółdzielczości:
- noclegi (ze śniadaniem) w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym KZRSS „Społem" w Warszawie przy ul. Grażyny 13/15,
- dowóz delegatów z miejsca zakwaterowania do miejsca obrad Kongresu.
10. Powierzyć wykonanie uchwały jednostkom organizacyjnym Związku w zakresie zgodnym z ich zadaniami.

/ - / Zarząd
KZRSS „Społem"

Składki

Kategoria: Dla spółdzielni
Opublikowano: piątek, 18, kwiecień 2014

UCHWAŁA Nr 8

50 Zjazdu Delegatów Krajowego Związku Rewizyjnego
Spółdzielni Spożywców „Społem" w Warszawie

z dnia 20 listopada 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości składek na wykonywanie zadań Związku
oraz terminów i sposobu ich wnoszenia


Zjazd Delegatów, działając na podstawie § 18 ust. 2 oraz § 20 pkt 3 statutu Związku, postanawia ustalić co następuje:

I. Spółdzielnie będące członkami Związku obowiązane są w każdym roku wnosić składkę na wykonywanie przez Związek zadań statutowych. Wysokość składki, zależnie od wielkości osiągniętego przez spółdzielnię w poprzednim roku wyniku finansowego netto, zostaje określona w następującej wysokości:
a) 2.520 zł rocznie w przypadku straty lub nadwyżki bilansowej w wysokości do 100.800 zł, osiągniętej w roku poprzednim,
b) 2,5 % nadwyżki bilansowej w kwocie powyżej 100.800 zł osiągniętej w poprzednim roku, nie więcej jednak niż 7.440 zł rocznie.

II. Spółdzielnie obowiązane są w terminie do 31 marca każdego roku do przesłania na adres Związku deklaracji określającej wysokość składki na dany rok oraz wysokość przychodów netto i zysk bądź stratę za poprzedni rok obrotowy.

III. Kwoty składek wpłaconych przez Spółdzielnie w całości przeznaczane są na realizację zadań statutowych wykonywanych przez Związek.

IV. Składki wnoszone będą do Związku w okresach miesięcznych, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca. Opóźnienie wpłaty spowoduje naliczenie ustawowych odsetek.

V. Spółdzielnia przystępująca do Związku wnosi składki od następnego miesiąca, po miesiącu w którym została przyjęta na członka Związku.

VI. Upoważnia się Zarząd Związku do rozpatrywania i uwzględniania wniosków spółdzielni dotyczących umorzenia naliczonych odsetek za zwłokę oraz rozkładania na raty wpłaty zaległych składek.

VII. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

/ - / Małgorzata Dybaś /                                        - / Adam Sosnowiec
                Sekretarz Zjazdu                                          Przewodniczący Zjazdu

Do pobrania:

Dla spółdzielni

Kategoria: Dla spółdzielni
Opublikowano: wtorek, 01, październik 2013

Szanowni Państwo! krag

Chcąc ułatwić pracownikom spółdzielni dostęp do informacji na temat działalności Związku na rzecz spółdzielni, zamieściliśmy na naszej stronie internetowej Ofertę Związku dla Spółdzielni.

W ramach oferty znajdziecie Państwo wiele praktycznych informacji, które mamy nadzieję będą przydatne Państwu w codziennej w pracy.

Większość informacji dostępna jest na hasło, które każda ze zrzeszonych Spółdzielni otrzymała wraz z loginem. W przypadku problemów z dostępem uprzejmie prosimy o kontakt z Biurem Doradztwa i Ogranizacji lub Sekcją Informatyczną. Osoba do kontaktu:
Kamila Strzelecka, tel. 22 440 82 06
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Uprzejmie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty, a w przypadku wątpliwości o kontakt z poszczególnymi Zespołami.

Przystąpienie do Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców "Społem"

Kategoria: Przystąpienie do Związku
Opublikowano: wtorek, 27, sierpień 2013

Zgodnie z § 7 Statutu KZRSS "Społem" członkostwo w Związku powstaje z chwilą przyjęcia przez Zarząd Związku na podstawie złożonej przez Spółdzielnię przystępującą pisemnej deklaracji. Wraz z deklaracją Spółdzielnia załącza uchwałę walnego zgromadzenia (zebrania przedstawicieli) o przystąpieniu Spółdzielni do Związku, odpis zarejestrowanego statutu oraz wypełnioną ankietę zawierającą dane o Spółdzielni.

W ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji przez Spółdzielnię Zarząd Związku podejmuje uchwałę o przyjęciu Spółdzielni w poczet członków oraz zawiadamia o tym Spółdzielnię na piśmie, załączając Statut Związku.

Spółdzielnia przystępująca do Związku w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia Związku o przyjęciu w poczet członków Związku, wnosi wpisowe w wysokości 1000 zł i wypełnia na dany rok deklarację o wysokości składki na wykonywanie przez Związek zadań statutowych.

Zgodnie z § 18 statutu Związku – Spółdzielnia będąca członkiem Związku obowiązana jest terminowo wnosić składki na wykonywane przez Związek zadania statutowe. W powołanej na wstępie uchwale zjazdowej termin wnoszenia składki określony został na okresy kwartalne, najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał.

Wpłat należy dokonywać na nasze konto  nr:

55 1930 1523 2310 0340 6326 0001

 

Przypominamy również o przesłaniu na adres Związku deklaracji o wysokości składek należnych od Spółdzielni w danym roku. (wzór deklaracji w załączeniu).

Jednocześnie Zarząd KZRSS "Społem" zwraca się z prośbą do Spółdzielni zalegających ze składkami o jak najszybsze uregulowanie zaległości.

 

/ – / ZARZĄD

Do pobrania:

 

Kontakt:
Biuro Doradztwa i Organizacji
tel.: (22) 440 82 30
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.