krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
Kieleckie „Społem" świętowało 100 lat działalności. Podczas uroczystego walnego zgromadzenia członków w restauracji Winnica w Kielcach, nagrodzono kielecką spółdzielnię oraz jej wieloletnich pracowników.
aaa
Konferencja Społem „Rola społeczna Spółdzielczości"
To była druga z cyklu konferencji organizowanych przez KZRSS Społem z okazji 150-lecia spółdzielczości spożywców.
aaa
Jubileusz 100-lecia „Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Andrychowie
W dniu 14.06.2019r. w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie uroczyście obchodzono 100-lecie...
aaa
Handlowy Hermes dla „Społem"
XXI Wiosenne Ogólnopolskie Spotkanie Czołowych Postaci Świata FMCG i HoReCa...
Copyright by KZRSS "Społem"

XV edycja konkursu dla najlepszych spółdzielczych menedżerów

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR I/2014 Opublikowano: czwartek, 27, marzec 2014

Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie oraz redakcja magazynu „Tęcza Polska" organizują w tym roku XV edycję konkursu dla najlepszych spółdzielczych menedżerów – „Oskar Spółdzielczości Polskiej", „Menedżer – Spółdzielca 2014", „Prymus 2014" i „Złoty Laur Spółdzielczości".

Nagrody „Oskar Spółdzielczości Polskiej" i „Menedżer – Spółdzielca" oraz wyróżnienia „Prymus" i „Złoty Laur Spółdzielczości" mają charakter honorowy – ich laureaci nie otrzymują z tego tytułu żadnych gratyfikacji lecz wyróżnieni zostają specjalnymi statuetkami i dyplomami.
„Oskar Spółdzielczości Polskiej" to honorowy tytuł , który stał się prestiżowym spółdzielczym wyróżnieniem.
Początkowo wyróżnienie to przyznawane było wyłącznie osobom publicznym: politykom, działaczom państwowym, społecznym i gospodarczym, w uznaniu ich zasług dla polskiej spółdzielczości – za udzielane jej wsparcie, za tworzenie klimatu i warunków sprzyjających jej rozwojowi oraz za inne dokonania, mające szczególne znaczenie dla upowszechniania idei spółdzielczej i roli spółdzielczego segmentu dla gospodarki kraju. W 2009 roku Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej przyjął nowy regulamin tej nagrody. W stosownej uchwale zwrócił uwagę, że „Oskarem Spółdzielczości Polskiej" mogą być honorowani również „członkowie struktur samorządowych i spółdzielczych za szczególne zasługi dla rozwoju spółdzielczości".
Równocześnie podkreślono, że w polskim sektorze spółdzielczym mamy w ostatnich latach wiele nowatorskich inicjatyw społecznych i gospodarczych, stanowiących inspirację w pobudzaniu różnorodnych przedsięwzięć i w rozwoju lokalnych społeczności.
Kandydaci do nagrody „Menedżer – Spółdzielca" oraz wyróżnień „Prymus" powinni spełniać następujące warunki:
– umiejętnie wprowadzać i stosować nowoczesne, innowacyjne technologie produkcji, usług i marketingu,
– legitymować się dobrą sytuacją finansową spółdzielni, którą kierują, wysoką rentownością działalności gospodarczej, sumiennym regulowaniem należności wobec partnerów gospodarczych, Skarbu Państwa i zatrudnionych osób,
– systematycznie inwestować w rozwój spółdzielni,
– tworzyć nowe miejsca pracy,
– stwarzać zatrudnionym pracownikom dobre, stabilne warunki pracy i płacy oraz warunki socjalne,
– legitymować się pozytywną oceną polustracyjną,
– regularnie opłacać składki na Krajową Radę Spółdzielczą,
– prenumerować magazyn „Tęcza Polska".
„Złoty Laur Spółdzielczości" – przyznawany jest za działalność społeczno-kulturalną spółdzielni.
Wyróżnienie przyznawane jest dla następujących branż spółdzielczych:
– spółdzielni mieszkaniowych – za rozwijanie kultury, oświaty, sportu, prowadzenie placówek kulturalnych, wychowawczych, obiektów sportowych,
– gminnych spółdzielni – za prowadzenie i sponsorowanie placówek kulturalnych, zespołów artystycznych, klubów sportowych,
– banków spółdzielczych – za promowanie i finansowe wspieranie twórców kultury, amatorskich zespołów, klubów sportowych na terenie swojej działalności,
– spółdzielni pracy i pozostałych spółdzielni – za wspieranie oraz sponsorowanie kultury, oświaty i sportu w swoich środowiskach,
– spółdzielni uczniowskich – za udział oraz wspieranie działalności kulturalnej i sportowej na terenie szkoły i w środowisku lokalnym,
– wszystkich spółdzielni – za organizowanie działalności społeczno-kulturalnej dla swoich członków i pracowników.
„Złoty Laur Spółdzielczości" przyznawany jest spółdzielniom, które czynnie przyczyniają się do rozwoju i wzbogacania kultury, kultywowania tradycji, popularyzowania społecznych celów spółdzielczości. W szczególności brany jest pod uwagę ciągły i systematyczny charakter tych działań oraz ich konkretne przejawy i rezultaty, jak: działające placówki kulturalne, oświatowe, obiekty sportowe, prowadzone zespoły, organizowane imprezy, środki przeznaczone na sponsorowanie instytucji i twórców kultury, placówek oświatowo-wychowawczych oraz klubów sportowych.
Wniosek o przyznanie wyróżnienia „Złotym Laurem Spółdzielczości" winien zawierać dokładne dane o kandydacie z uzasadnieniem i opisem konkretnych dokonań w realizacji celów społeczno-kulturalnych spółdzielczości.
Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów do nagród „Oskar Spółdzielczości Polskiej", „Menedżer – Spółdzielca", „Prymus" i „Złoty Laur Spółdzielczości" są:
– Zarząd Krajowej Izby Gospodarczej
– Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej
– Pełnomocnicy regionalni Krajowej Rady Spółdzielczej
– Zarządy krajowych i regionalnych związków rewizyjnych spółdzielni
– Redakcja magazynu "Tęcza Polska"
– Samorządy gmin, miast i powiatów.
Zgłoszenia kandydatów „Społem" wraz z uzasadnieniem i załącznikami potwierdzającymi spełnienie wyżej wymienionych warunków należy kierować na adres Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem" w Warszawie w terminie do dnia 26 maja 2014 roku.