Copyright by KZRSS "Społem"

Odznaka " Zasłużony dla Społem"

odznaka

Załącznik do Uchwały nr 14/2019  Zarządu KZRSS „Społem"
z dnia 23 maja 2019 r.

 R E G U L A M I N  N A D A W A N I A  O D Z N A K I

I. Przepisy ogólne
1. Odznaka „Zasłużony dla Społem", zwany dalej „odznaką", ustanowiona w 1978 r. przez władze Związku „Społem" jest odznaką honorową za zasługi stanowiące wkład w rozwijanie działalności statutowej spółdzielczości spożywców „Społem".
2. Odznaka nadawana jest w trybie niniejszego regulaminu.
3. Dokumentem potwierdzającym nadanie i uprawniającym do noszenia odznaki jest legitymacja.
4. Osoba wyróżniona odznaką ma prawo do tytułu „Zasłużony dla Społem".
5. Wzór odznaki i legitymacji określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
II. Zasady i tryb nadawania odznaki
1. Odznakę nadaje uchwałą Zarząd Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców "Społem" na wniosek rady nadzorczej i zarządu spółdzielni, bądź też z własnej inicjatywy.
2. Odznaka może być nadana:
a) członkowi statutowego organu samorządu organizacji spółdzielczej, który aktywnie pracuje w tym organie lub członkowi organizacji spółdzielczej aktywnie pracującemu na rzecz tej organizacji przez okres nie krótszy niż 15 lat,
b) pracownikowi organizacji spółdzielczej zatrudnionemu w niej co najmniej 20 lat,
c) emerytowanemu pracownikowi będącemu członkiem organizacji spółdzielczej lub w wyjątkowych przypadkach, szczególnie uzasadnionych, inna osoba działająca na rzecz społemowskiej organizacji spółdzielczej,
d) instytucji zasłużonej dla rozwoju ruchu społemowskiego
3. Osoby wymienione w punkcie 2 mogą zostać odznaczone, o ile wzorowo wykonują swoje obowiązki zawodowe bądź społeczne, oraz wykazują się inicjatywami i troską o rozwój organizacji spółdzielczej, stanowiąc wzór godny naśladowania.
4. Odznaka tej samej osobie może być nadana tylko jeden raz.
5. Odznaka nadawana jest na wniosek rady nadzorczej i zarządu spółdzielni z okazji jubileuszy spółdzielni lub przy innych ważnych dla spółdzielni okazjach.
6. Odznaka nadawana jest z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości lub jubileuszu spółdzielni. Ponadto odznaka może być nadawana:
a) z okazji osobistego jubileuszu pracy pracownika w spółdzielczości spożywców,
b) podczas obrad Zjazdu Delegatów KZRSS "Społem",
c) podczas obrad walnego zgromadzenia (zebrania przedstawicieli) spółdzielni,

7. Wnioski o nadanie odznaki powinny być przedstawione Zarządowi KZRSS "Społem" najpóźniej na miesiąc przed przewidywanym terminem ich wręczenia i powinny być złożone na druku stanowiącym załącznik nr 2 Regulaminu.
8. Spółdzielnia składając wniosek powinna w czasie nie dłuższym niż miesiąc przedstawić osobie, której wniosek dotyczy, klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez KZRSS „Społem" w celu przeprowadzenia procedury nadania odznaki. Klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 3 Regulaminu.
9. Wraz z wnioskiem o nadanie odznaki Spółdzielnia składa oświadczenie o przekazaniu klauzuli informacyjnej każdej osobie, dla której składany jest wniosek. Oświadczenie stanowi załącznik nr 4 Regulaminu.
10. Warunkiem przyjęcia wniosku jest regularne wnoszenie przez wnioskującą organizację spółdzielczą i organizację spółdzielczą, z której zgłaszane są osoby we wniosku, składek na wykonywanie przez KZRSS "Społem" zadań statutowych.
11. Wnioski będą analizowane pod względem formalnym, a liczba przyznanych odznak nie będzie przekraczała 10. W szczególnych przypadkach wnioski będą analizowane przez Prezesa Zarządu KZRSS "Społem", który będzie mógł zdecydować o przyznaniu większej liczby odznak.
III. Wręczanie i noszenie odznaki
1. Wręczanie odznaki powinno mieć charakter uroczysty.
2. W imieniu Zarządu KZRSS "Społem" odznakę wręcza Prezes Zarządu lub inna osoba przez niego upoważniona.
3. Akt wręczenia obejmuje udekorowanie odznaką oraz wręczenie legitymacji.
4. Odznakę nosi się na piersi z lewej strony.
IV. Przepisy końcowe
1. Pozbawienie osoby odznaki i tytułu następuje, gdy:
a) nadanie odznaki nastąpiło w oparciu o nieprawdziwe dane,
b) osoba wyróżniona została prawomocnie skazana na utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych,
c) wystąpiła o to organizacja wnioskująca.
2. O cofnięciu nadanej odznaki po powzięciu wiadomości stanowiących podstawę pozbawienia orzeka Zarząd KZRSS "Społem".
3. Ewidencję nadanych i cofniętych odznak prowadzi Biuro Doradztwa i Promocji KZRSS "Społem" w elektronicznym oraz papierowym zbiorze pod nazwą „Zasłużeni dla Społem".
4. Imiona i nazwiska osób wyróżnionych odznaką ogłaszane są w Biuletynie Informacyjnym KZRSS "Społem".
5. Koszty związane z nadawaniem odznaki i drukiem legitymacji pokrywane są z budżetu KZRSS "Społem".
6. W przypadku zgubienia, zniszczenia, uszkodzenia odznaki i legitymacji wyróżniona osoba może zwrócić się, za pośrednictwem spółdzielni, z prośbą o wydanie duplikatu.

 

Dokumentacja:
Wniosek o nadanie odznaki „ZASŁUŻONY DLA SPOŁEM"-doc
Wniosek o nadanie odznaki „ZASŁUŻONY DLA SPOŁEM"-pdf
Klauzula informacyjna
Oświadczenie spółdzielni
Wzór odznaki
Uchwała nr 14/2019

Kontakt:
Biuro Doradztwa i Lustracji
Zespół Doradztwa i Promocji
Kamila Strzelecka
tel. (22) 440 82 06
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.