pasek wspolpraca

Copyright by KZRSS "Społem"

Edukacja ekologiczna

Odpady
Odpady – to wszystkie przedmioty oraz substancje stałe, a także nie będące ściekami substancje ciekle, powstałe w wyniku działalności gospodarczej lub bytowania człowieka i nieprzydatne w miejscu lub czasie, w którym powstały. Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje odpadów: odpady przemysłowe i komunalne.
Odpady przemysłowe – to takie, które powstały podczas produkcji. Odpady komunalne – to stałe i ciekle odpady powstające w gospodarstwach domowych, w obiektach użyteczności publicznej, to również odpady uliczne.

 

Segregacja odpadów
Segregacja odpadów to działania w ramach ochrony środowiska, zmierzające do zachowania lub przywrócenia równowagi przyrodniczej, polegające na oddzieleniu wybranych składników z całości odpadów.
W ramach ochrony środowiska zostały nałożone obowiązki na wytwórcę odpadów do odzysku i recyklingu. W przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska zawarta jest klasyfikacja odpadów, np. na odpady komunalne, niebezpieczne, opakowaniowe, kuchenne, budowlane, przemysłowe itd. i obowiązki ich unieszkodliwiania w zależności od kategorii odpadów.

 

Zbieranie odpadów
Przez zbieranie odpadów należy rozumieć każde działanie mające na celu umieszczenie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów oraz przygotowanie do transportu przez odbiorcę odpadów.

 

Odzysk
Odzyskiem są wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania, np. regeneracja lub odzyskiwanie rozpuszczalników, regeneracja kwasów lub zasad, odzyskiwanie składników z katalizatorów.

 

Recykling
Recykling to jedna z kompleksowych metod ochrony środowiska naturalnego. Jej zadaniem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów.
Recykling jest systemem wielokrotnego wykorzystywania tych samych materiałów, w kolejnych dobrach materialnych i użytkowych. Chronione są w ten sposób nieodnawialne lub trudno odnawialne źródła surowców, a jednocześnie ograniczana jest produkcja odpadów, które musiałyby być gdzieś składowane lub utylizowane. Pośrednio środowisko naturalne jest chronione również poprzez zmniejszenie zużycia surowców energetycznych, które musiałyby być użyte w procesach pozyskania surowców z natury i późniejszego zagospodarowania ich odpadów.