krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
Co z pojemnikami dań na wynos? Kiedy szklane butelki?- odpowiadamy na pytania odnośnie systemu kaucyjnego…
aaa
Obchody Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej
aaa
Gala Polskiej Ligi Siatkówki
aaa
Młode Spółdzielnie konsumenckie w Europie
Organizacja Euro Coop wspiera działania oraz rozwój spółdzielni w Europie.
Copyright by KZRSS "Społem"

Rozpoczęto przyjmowanie wniosków do XVIII Edycji Konkursu dla najlepszych menedżerów polskiej spółdzielczości

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR II/2016 Opublikowano: poniedziałek, 09, maj 2016

Krajowa Rada Spółdzielcza ogłosiła XVIII Edycję Konkursu dla najlepszych spółdzielczych menedżerów . Kapituła Konkursu przyjmuje wnioski w 4 kategoriach nagród: „Oskar Spółdzielczości Polskiej", „Menedżer-Spółdzielca", „Prymus Roku 2016" oraz „Złoty Laur Spółdzielczości". Wręczenie statuetek planowane jest 30 czerwca br. podczas centralnych uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości.
Uprawnieni do zgłaszania kandydatów są: Prezydium Zgromadzenia Ogólnego oraz Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej, spółdzielcze związki rewizyjne, a także regionalni pełnomocnicy KRS w porozumieniu ze związkami rewizyjnymi.

„Oskar Spółdzielczości Polskiej" to honorowy tytuł, który stał się prestiżowym spółdzielczym wyróżnieniem. Pomyślany był jako nagroda za upowszechnianie idei spółdzielczej, tworzenie klimatu i warunków sprzyjających umacnianiu i dalszemu rozwojowi spółdzielczej formy gospodarowania, wspierania inicjatyw i przedsięwzięć służących rozwojowi ruchu spółdzielczego. Początkowo przyznawany był wyłącznie osobom publicznym: działaczom państwowym i społecznym. Jego laureatami byli m.in. prezydenci Międzynarodowego Roku Spółdzielczego: Lars Hillbom, Ivano Barberini i Pauline Green. Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej w 2009 r. przyjął nowy regulamin tej nagrody. W stosownej uchwale zwrócił uwagę, że „Oskarem Spółdzielczości Polskiej" mogą być honorowani również „członkowie struktur samorządowych i spółdzielczości za szczególne zasługi dla rozwoju spółdzielczości".
„Menedżer-Spółdzielca" to jedna z najważniejszych w polskim środowisku spółdzielczym nagród, ustanowiona w 1999 r. z inicjatywy redakcji „Tęczy Polskiej". Przyznawana jest corocznie najlepszym spółdzielcom, wnoszącym wymierny wkład w rozwój spółdzielczości w regionie i w kraju, oraz kształtującym jej pozytywny obraz na rynku polskim i zagranicznym.
Kandydaci do tego honorowego tytułu powinni legitymować się spełnieniem następujących wymogów:
– Umiejętnie wprowadzać i stosować nowoczesne, innowacyjne technologie produkcji, usług i marketingu oraz zarządzania.
– Legitymować się dobrą sytuacją finansową spółdzielni, którą kierują, wysoką rentownością działalności gospodarczej, sumiennym regulowaniem należności wobec partnerów gospodarczych, skarbu państwa i pracowników.
– Systematycznie inwestować w rozwój spółdzielczości.
– Tworzyć nowe miejsca pracy.
– Stwarzać dobre, stabilne warunki pracy i płacy oraz warunki socjalne zatrudnionym pracownikom.
– Legitymować się pozytywną oceną polustracyjną.
„Prymus Roku 2016" . Ustanowienie w 1999 r. przez Krajową Radę Spółdzielczą nagrody „Menedżer-Spółdzielca" wzbudziło wielkie zainteresowanie w środowisku spółdzielczym. Ilość wniosków złożonych do Kapituły w pierwszej edycji konkursu była znaczna, niemal wszystkie udokumentowały spełnienie przez kandydatów wymagań stawianych w konkursie. Kapituła nagrody „Menedżer-Spółdzielca", w porozumieniu z Krajową Radą Spółdzielczą, postanowiła więc uhonorować część osób startujących w konkursie „Menedżer-Spółdzielca" wyróżnieniami „Prymus". Otrzymały je te osoby, które przedstawiły pełną dokumentację wymaganą w konkursie i otrzymały pozytywną ocenę Kapituły, ale nie zdobyły tytułu „Menedżera-Spółdzielcy".
„Złoty Laur Spółdzielczości" przyznawany jest spółdzielniom, które czynnie przyczyniają się do rozwoju i wzbogacania kultury, kultywowania tradycji, popularyzowania społecznych celów spółdzielczości. W szczególności brany jest pod uwagę ciągły i systematyczny charakter tych działań oraz ich konkretne przejawy i rezultaty, jak: działające placówki kulturalne, oświatowe, obiekty sportowe, prowadzone zespoły, organizowane imprezy, środki przeznaczone na sponsorowanie instytucji i twórców kultury, placówek oświatowo-wychowawczych oraz klubów sportowych. Nagrodę ustanowiła Komisja Promocji Krajowej Rady Spółdzielczej na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2011 roku.

Szczegóły wraz z regulaminem i formularzem zgłoszeniowym do każdej z nagród można znaleźć na stronie internetowej Krajowej Rady Spółdzielczej: www.krs.org.pl.
Wymagane jest dobre udokumentowanie wniosku poprzez załączenie dokumentów potwierdzających działalność i zasługi danego kandydata. Rozpatrzeniem wniosków zajmuje się Kapituła Konkursu.
Warunkiem zakwalifikowania wniosku jest regularne opłacanie przez zgłaszaną spółdzielnię składek na Krajową Radę Spółdzielczą oraz prenumerata „Tęczy Polskiej".

Zgłoszenia kandydatów wraz z uzasadnieniem prosimy kierować pod adres:
Zarząd Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem", ul. Grażyny 13/15, 02-548 Warszawa, z dopiskiem: „KONKURS".
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 20 maja br.