krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
51 Zjazd Delegatów Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem"
aaa
Budynek Społem skończył 110 lat!
Inicjatorami budowy gmachu byli wielcy działacze polskiej spółdzielczości Romuald Mielczarski oraz Stanisław Wojciechowski ...
aaa
„Święto Latawca" w Szczecinie.
Wrzesień to miesiąc w którym wszyscy mieszkańcy Szczecina i nie tylko, czekają na jedyne i wyjątkowe wydarzenie...
aaa
Leszcyński festiwal sportu
Na miłośników biegów ekstremalnych czekała Tor Tura – specjalnie zaplanowana trasa, na której walczyli biegacze z prawdziwym charakterem.
aaa
KZRSS „Społem" informuje o zawartym porozumieniu o współpracy z firmą Net Innovation Software z Białegostoku.
aaa
Z okazji obchodów 115-lecia swojej działalności PSS Społem w Garwolinie zorganizowała piknik, na który zaproszono pracowników, emerytów oraz członków Spółdzielni.
aaa
Wiesław Depa prezes PSS Społem w Rzeszowie otrzymał nagrodę specjalną „MECENAS KULTURY PODKARPACKIEJ 2023"
Copyright by KZRSS "Społem"

Rozpoczęto przyjmowanie wniosków do XVIII Edycji Konkursu dla najlepszych menedżerów polskiej spółdzielczości

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR II/2016 Opublikowano: poniedziałek, 09, maj 2016

Krajowa Rada Spółdzielcza ogłosiła XVIII Edycję Konkursu dla najlepszych spółdzielczych menedżerów . Kapituła Konkursu przyjmuje wnioski w 4 kategoriach nagród: „Oskar Spółdzielczości Polskiej", „Menedżer-Spółdzielca", „Prymus Roku 2016" oraz „Złoty Laur Spółdzielczości". Wręczenie statuetek planowane jest 30 czerwca br. podczas centralnych uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości.
Uprawnieni do zgłaszania kandydatów są: Prezydium Zgromadzenia Ogólnego oraz Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej, spółdzielcze związki rewizyjne, a także regionalni pełnomocnicy KRS w porozumieniu ze związkami rewizyjnymi.

„Oskar Spółdzielczości Polskiej" to honorowy tytuł, który stał się prestiżowym spółdzielczym wyróżnieniem. Pomyślany był jako nagroda za upowszechnianie idei spółdzielczej, tworzenie klimatu i warunków sprzyjających umacnianiu i dalszemu rozwojowi spółdzielczej formy gospodarowania, wspierania inicjatyw i przedsięwzięć służących rozwojowi ruchu spółdzielczego. Początkowo przyznawany był wyłącznie osobom publicznym: działaczom państwowym i społecznym. Jego laureatami byli m.in. prezydenci Międzynarodowego Roku Spółdzielczego: Lars Hillbom, Ivano Barberini i Pauline Green. Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej w 2009 r. przyjął nowy regulamin tej nagrody. W stosownej uchwale zwrócił uwagę, że „Oskarem Spółdzielczości Polskiej" mogą być honorowani również „członkowie struktur samorządowych i spółdzielczości za szczególne zasługi dla rozwoju spółdzielczości".
„Menedżer-Spółdzielca" to jedna z najważniejszych w polskim środowisku spółdzielczym nagród, ustanowiona w 1999 r. z inicjatywy redakcji „Tęczy Polskiej". Przyznawana jest corocznie najlepszym spółdzielcom, wnoszącym wymierny wkład w rozwój spółdzielczości w regionie i w kraju, oraz kształtującym jej pozytywny obraz na rynku polskim i zagranicznym.
Kandydaci do tego honorowego tytułu powinni legitymować się spełnieniem następujących wymogów:
– Umiejętnie wprowadzać i stosować nowoczesne, innowacyjne technologie produkcji, usług i marketingu oraz zarządzania.
– Legitymować się dobrą sytuacją finansową spółdzielni, którą kierują, wysoką rentownością działalności gospodarczej, sumiennym regulowaniem należności wobec partnerów gospodarczych, skarbu państwa i pracowników.
– Systematycznie inwestować w rozwój spółdzielczości.
– Tworzyć nowe miejsca pracy.
– Stwarzać dobre, stabilne warunki pracy i płacy oraz warunki socjalne zatrudnionym pracownikom.
– Legitymować się pozytywną oceną polustracyjną.
„Prymus Roku 2016" . Ustanowienie w 1999 r. przez Krajową Radę Spółdzielczą nagrody „Menedżer-Spółdzielca" wzbudziło wielkie zainteresowanie w środowisku spółdzielczym. Ilość wniosków złożonych do Kapituły w pierwszej edycji konkursu była znaczna, niemal wszystkie udokumentowały spełnienie przez kandydatów wymagań stawianych w konkursie. Kapituła nagrody „Menedżer-Spółdzielca", w porozumieniu z Krajową Radą Spółdzielczą, postanowiła więc uhonorować część osób startujących w konkursie „Menedżer-Spółdzielca" wyróżnieniami „Prymus". Otrzymały je te osoby, które przedstawiły pełną dokumentację wymaganą w konkursie i otrzymały pozytywną ocenę Kapituły, ale nie zdobyły tytułu „Menedżera-Spółdzielcy".
„Złoty Laur Spółdzielczości" przyznawany jest spółdzielniom, które czynnie przyczyniają się do rozwoju i wzbogacania kultury, kultywowania tradycji, popularyzowania społecznych celów spółdzielczości. W szczególności brany jest pod uwagę ciągły i systematyczny charakter tych działań oraz ich konkretne przejawy i rezultaty, jak: działające placówki kulturalne, oświatowe, obiekty sportowe, prowadzone zespoły, organizowane imprezy, środki przeznaczone na sponsorowanie instytucji i twórców kultury, placówek oświatowo-wychowawczych oraz klubów sportowych. Nagrodę ustanowiła Komisja Promocji Krajowej Rady Spółdzielczej na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2011 roku.

Szczegóły wraz z regulaminem i formularzem zgłoszeniowym do każdej z nagród można znaleźć na stronie internetowej Krajowej Rady Spółdzielczej: www.krs.org.pl.
Wymagane jest dobre udokumentowanie wniosku poprzez załączenie dokumentów potwierdzających działalność i zasługi danego kandydata. Rozpatrzeniem wniosków zajmuje się Kapituła Konkursu.
Warunkiem zakwalifikowania wniosku jest regularne opłacanie przez zgłaszaną spółdzielnię składek na Krajową Radę Spółdzielczą oraz prenumerata „Tęczy Polskiej".

Zgłoszenia kandydatów wraz z uzasadnieniem prosimy kierować pod adres:
Zarząd Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem", ul. Grażyny 13/15, 02-548 Warszawa, z dopiskiem: „KONKURS".
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 20 maja br.