krs coop facebook
Serwis Informacyjny Społem

aaa
SPOŁEM COOP NA SZCZYCIE KILIMANDŻARO !
Łukasz Bogdanowski ze stowarzyszeniem „Szlak Mi Się Trafił" zdobył Kilimandżaro.
aaa
Zarząd KZRSS „Społem" w Warszawie serdecznie zaprasza prezesów i członków zarządów spółdzielni na kolejną, wiosenną konferencję „SPOŁEM 2023"
aaa
Ogólnopolski program Doceń Polskie ponownie certyfikował Chleb Żytni produkowany przez PSS Głogów
Wyróżnienie to przyznawane jest wyłącznie najwyższej jakości polskim produktom spożywczym
aaa
Pierwsze w Historii Euro Coop posiedzenie Prezydium poza siedzibą organizacji
W dniach 22-24 lutego br. Związek stał się gospodarzem pierwszego w historii tej organizacji spotkania Prezydium poza jej siedzibą.
aaa
Fundacja „Hospicjum głogowskie" przyznała nagrody FILANTROP 2023
Wśród wyróżnionych PSS Głogów.
aaa
W OBRONIE „CHLEBA POWSZEDNIEGO" !
Celem działań Związku jest zbudowanie szerokiej koalicji „ZA CHLEBEM" ponadpartyjnej i ponad podziałami.
Copyright by KZRSS "Społem"

Polskie stanowisko w sprawie znakowania produktów przed posiedzeniem europejskiej grupy roboczej ds. środków spożywczych

Kategoria: SERWIS INFORMACYJNY SPOŁEM NR III/2020 Opublikowano: piątek, 18, wrzesień 2020

Komisja Europejska opracowała w zakresie obowiązkowego podawania informacji o pochodzeniu mleka i mięsa jako składników produktów spożywczych dwa sprawozdania dla Parlamentu Europejskiego i Rady:
1. w sprawie obowiązkowego określenia kraju lub miejsca pochodzenia mleka, mleka wykorzystywanego jako składnik w przetworach mlecznych oraz rodzajów mięsa innych niż mięso wołowe, wieprzowe, baranie, kozie i drobiowe z 20 maja 2015 r. (COM(2015) 205 final);
2. dotyczącego obowiązkowego podawania kraju lub miejsca pochodzenia mięsa wykorzystywanego jako składnik (COM/2013/0755 final).

W sprawozdaniach tych KE wskazywała, w jakim zakresie wprowadzenie obowiązkowego podawania informacji o kraju pochodzenia dla mleka i wyrobów mlecznych byłoby łatwiejsze, jakie trudności i koszty ponosiliby przedsiębiorcy w przypadku wprowadzenia obowiązku podawania informacji o pochodzeniu mleka i mięsa jako składników oraz jak te koszty mogłyby wpłynąć na dostawców surowców oraz konsumentów. Sprawozdania te nie powinny stanowić jedynego źródła informacji ze względu na czas ich opracowania oraz z uwagi na dynamikę sytuacji w tym zakresie tj. przyjęcie na czas określony przez niektóre p.cz. krajowych wymagań odnośnie do podawania informacji o pochodzeniu mleka i/lub mięsa jako składnika, narastających potrzeb konsumenckich do wiedzy na temat pochodzenia żywności.
Poza tym w przypadku części produktów kraj wyprodukowania produktu gotowego jest łączony przez konsumentów z krajem pochodzenia podstawowych surowców (np. w sokach, wędlinach, produktach mleczarskich, pieczywie). Konsument nie spodziewa się, że bazowe składniki mogłyby pochodzić z importu. Jednocześnie jednak obserwowana jest niechęć konsumentów do ponoszenia większych opłat za kupowaną żywność, jeśli byłoby to spowodowane koniecznością podawania informacji o pochodzeniu składników.
Ogólne przepisy dotyczące oznakowania żywności zawarte w rozporządzeniu (UE) nr 1169/2011 wymagają podawania na opakowaniach takich informacji jak: nazwa, wykaz składników (w tym alergenów), data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia, wartość odżywcza, masa netto, warunki przechowywania (tam gdzie zasadne), instrukcja użycia (tam gdzie zasadne), dane producenta, kraj/miejsce pochodzenia (w określonych przypadkach) oraz dodatkowych obowiązkowych informacji dotyczących szczególnych rodzajów lub kategorii żywności, np. informacji o użyciu niektórych składników mogących mieć wpływ na zdrowie (kofeina, słodziki, sterole roślinne),
Z wielu różnych innych przepisów wynikają dodatkowe obowiązki znakowania dla określonych grup żywności. Należą do nich m.in.:

  • znak weterynaryjny,
  • informacja, że produkt zawiera, składa się lub jest wyprodukowany z GMO;
  • znak rolnictwa ekologicznego,
  • informacje o przeznaczeniu produktów określonym grupom konsumentów tj. np. żywność dla wegan/wegetarian
  • znaki zw. z oznaczeniami geograficznymi i pochodzenia,

oraz liczne dodatkowe deklaracje odnoszące się do różnych wyróżników istotnych dla konsumentów obejmujące takie produkty miód wyroby czekoladowe, soki i nektary, cukier, dżemy i produkty podobne, tłuszcze do smarowania i oliwa z oliwek, warzywa i owoce, mięso mielone, napoje spirytusowe i wina.
Od 1 kwietnia 2020 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 2018/775 , które określają zasady podawania w oznakowaniu informacji o pochodzeniu „składnika podstawowego" w przypadku, gdy podmiot odpowiadający za oznakowanie produktu umieści na jego opakowaniu w jakiejkolwiek formie informacje (w postaci oświadczeń, ilustracji, symboli lub wyrażeń) odnoszące się do miejsc lub obszarów geograficznych – w sytuacji, gdy pochodzenie „składnika podstawowego" zawartego w produkcie będzie inne niż wskazane/sugerowane pochodzenie produktu jako całości. Producenci zgłaszają do MRiRW oraz GIJHARS problemy związane z czytelnością i realizacją tych wymagań.

W dniu 16 września 2020 r. odbędzie się wideokonferencja nieformalnego posiedzenia grupy roboczej ds. środków spożywczych – w zakresie znakowania żywności informacją o pochodzeniu.

Polska uważa, że informacja o pochodzeniu żywności jest istotna dla konsumentów. Z badań konsumenckich przeprowadzonych na zlecenie MRiRW przez firmę zewnętrzną pn. „Badanie konsumenckie dotyczące postrzegania informacji o państwie pochodzenia w oznakowaniu ziemniaków i mięsa" wynika, że zdecydowana większość konsumentów (w przypadku ziemniaków -81,4%, w przypadku mięsa – 62,8% ) jest zainteresowana informacją o pochodzeniu.
Dlatego Polska uważa, że należy rozszerzać wymagania dotyczące informowania o pochodzeniu, w tym o pochodzeniu mleka i mięsa stosowanych jako składników.
Od dnia 1 kwietnia 2020 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 2018/775, które określają zasady podawania w oznakowaniu informacji o pochodzeniu „składnika podstawowego" w produktach spożywczych.
Stąd też, zasadnym wydaje się przeanalizowanie jak obowiązywanie tych przepisów, wpłynęło na faktyczny wzrost wśród konsumentów wiedzy o pochodzeniu kupowanych produktów oraz koszty związane z wprowadzaniem systemu identyfikowalności przez producentów i ew. inne czynniki wpływające na produkcję i sprzedaż np. wystąpienie ograniczenia liczby dostawców surowców.
Podjęcie działań legislacyjnych powinno uwzględniać wnioski wynikające z analizy wymienionych czynników oraz doświadczeń tych państw członkowskich, które tymczasowo wdrożyły przepisy dotyczące podawania informacji o pochodzeniu mleka i mięsa jako składników produktów.
Wobec bardzo dużej ilości informacji, które już w tej chwili muszą być umieszczane w oznakowaniu produktów przetworzonych, wydaje się zasadne kierunkowe rozważanie wykorzystania nośników elektronicznych do prezentowania kolejnych informacji np. o pochodzeniu składników w formie aplikacji, stron internetowych producentów i czytników w handlu.

Prezydencja niemiecka wskazała, że niektóre państwa członkowskie wdrożyły krajowe środki dotyczące oznaczania pochodzenia niektórych rodzajów żywności, tworząc mozaikę przepisów w UE. W trakcie wcześniejszych dyskusji kilka delegacji zaznaczało, że takie środki krajowe powodują nierówności w dostępie konsumentów do informacji w całej UE i prowadzą do fragmentacji jednolitego rynku UE w odniesieniu do przedmiotowych produktów spożywczych. W swojej strategii „od pola do stołu" Komisja zapowiada, że rozważy zaproponowanie rozszerzenia obowiązkowych oznaczeń pochodzenia lub pochodzenia na niektóre produkty. Prezydencja jest zainteresowana zebraniem opinii państw członkowskich na ten temat, w szczególności odnośnie do zakresu grup produktów spożywczych, kryteriów, sposobu prezentacji i kolejnych działań podejmowanych w tym obszarze.
Prezydencja podkreśla, że nieformalna wideokonferencja da możliwość pierwszej bezpośredniej wymiany stanowisk między delegacjami. W kolejnym kroku Prezydencja informuje, że chciałaby kontynuować dyskusję na Konferencji Dyrektorów ds. Żywności (13 i 14 października br.), mając nadzieję na zbliżenie się do wniosków w tych kwestiach.