Copyright by KZRSS "Społem"

Statut

II. Członkowie Związku.

§ 6

1. Zrzeszanie się w Związku jest dobrowolne.
2. Członkami Związku mogą być powszechne spółdzielnie spożywców oraz inne spółdzielnie, które akceptują postanowienia statutu Związku.

§ 7

1. Członkostwo w Związku powstaje z chwilą przyjęcia przez Zarząd Związku na podstawie złożonej przez spółdzielnię przystępującą pisemnej deklaracji.
2. Do deklaracji spółdzielnia przystępująca załącza uchwałę walnego zgromadzenia o przystąpieniu spółdzielni do Związku oraz odpis zarejestrowanego statutu.
3. Uchwała w sprawie przyjęcia członka powinna być podjęta w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji. O uchwale o przyjęciu w poczet członków oraz o uchwale odmawiającej przyjęcia Zarząd Związku zawiadamia na piśmie zainteresowaną spółdzielnię w ciągu 2 tygodni od dnia jej powzięcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie.
4. W razie nie przyjęcia spółdzielni na członka Związku bądź zwłoki w rozpatrzeniu wniosku trwającej ponad miesiąc od złożenia deklaracji, zainteresowanej spółdzielni przysługuje prawo wniesienia w ciągu 6 tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia lub upływu terminu, w którym powinno nastąpić przyjęcie pisemnego odwołania do Rady Nadzorczej Związku. Rada Nadzorcza obowiązana jest rozpatrzyć odwołanie w ciągu 3 miesięcy od daty jego złożenia. Decyzja Rady Nadzorczej jest ostateczna.

§ 8

1. Prawa i obowiązki wynikające z członkostwa spółdzielni w Związku są dla wszystkich członków równe.
2. Członkowie Związku mają prawo :
1) brać udział przez swych delegatów w obradach Zjazdu Delegatów, uczestniczyć w wyborach do organów Związku oraz oceniać działalność Związku,
2) żądać zwołania Zjazdu Delegatów oraz zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad pod warunkiem zgłoszenia wniosku zgodnie postanowieniami § 23 statutu,
3) żądać przeprowadzenia lustracji działalności spółdzielni lub części jej działalności albo tylko określonych zagadnień,
4) korzystać z prowadzonej przez Związek działalności instruktażowej, doradczej, szkoleniowej, wydawniczej i innej określonej w statucie,
5) żądać otrzymania odpisu statutu i regulaminów, zaznajamiania się z uchwałami organów Związku, protokołami obrad organów Związku, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi oraz umowami zawieranymi przez Związek z osobami trzecimi, z zastrzeżeniem pkt 3,
6) żądać rozpatrzenia przez właściwe organy Związku wniosków dotyczących jego działalności.
3. Związek może odmówić spółdzielni wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem Związku i przez to wyrządzi Związkowi znaczną szkodę.

§ 9

Członek Związku ma obowiązek:
1) wniesienia wpisowego w wysokości określonej w statucie,
2) wpłacanie składek na wykonywanie zadań Związku w wysokości i terminach określonych w uchwałach Zjazdu Delegatów,
3) przestrzegania przepisów prawa, postanowień statutu Związku oraz regulaminów opartych na postanowieniach statutu,
4) dbania o dobro i rozwój Związku oraz uczestniczenie w realizacji jego zadań statutowych,
5) poddanie się lustracyjnemu badaniu legalności, gospodarności i rzetelności działania na zasadach określonych w ustawie Prawo Spółdzielcze oraz statucie Związku,
6) zawiadamiania Związku o :
a) czasie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia (zebrania przedstawicieli) spółdzielni,
b) zmianie statutu spółdzielni,
c) realizacji wniosków polustracyjnych,
d) wyborze lub odwołaniu delegata na Zjazd Delegatów,
e) zaprzestaniu działalności gospodarczej,
f) połączeniu się z inną spółdzielnią lub o podziale spółdzielni,
g) przejściu spółdzielni w stan likwidacji,
h) ogłoszeniu upadłości spółdzielni.

§ 10

Członkostwo w Związku ustaje w przypadku:
1) dobrowolnego wystąpienia spółdzielni ze Związku w trybie określonym w § 11 statutu,
2) wykluczenia spółdzielni z przyczyn określonych w § 12 statutu,
3) wykreślenia z rejestru członków jeżeli spółdzielnia nie rozpoczęła działalności gospodarczej w ciągu roku od dnia jej zarejestrowania i nie posiada majątku.
4) skreślenia z rejestru członków w przypadku wykreślenia spółdzielni z Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 11

Spółdzielnia może wystąpić ze Związku na koniec danego roku kalendarzowego za uprzednim 3-miesięcznym pisemnym wypowiedzeniem.
Do wypowiedzenia spółdzielnia obowiązana jest dołączyć uchwałę walnego zgromadzenia o wystąpieniu ze Związku.

§ 12

Spółdzielnia może być wykluczona ze Związku uchwałą Rady Nadzorczej, z powodu:
1) rażącego i uporczywego naruszania prawa lub postanowień swojego statutu albo statutu Związku,
2) działania na szkodę Związku,
3) nieopłacania składek na wykonywanie zadań Związku przez okres jednego roku.

§ 13

1. Wykluczenia lub wykreślenia członka Związku dokonuje Rada Nadzorcza Związku.
2. Uchwałę o wykluczeniu albo wykreśleniu wraz z uzasadnieniem Rada Nadzorcza doręcza członkowi Związku w terminie dwóch tygodni od dnia podjęcia uchwały.
3. Członkowi wykluczonemu albo wykreślonemu przysługuje prawo zaskarżenia uchwały Rady Nadzorczej Związku do sądu w terminie sześciu tygodni od dnia doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem.
4. Wykluczenie albo wykreślenie stają się skuteczne z chwilą:
a) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej Związku,
b) prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej Związku.

§ 14

Zarząd Związku prowadzi rejestr członków zawierający ich nazwę i siedzibę, datę przyjęcia w poczet członków, datę wypowiedzenia członkostwa i jego ustania, numer rejestru sądowego członka oraz zmiany tych danych.