Copyright by KZRSS "Społem"

Statut

IV. Organy Związku.

§ 19

Organami Związku są :
1. Zjazd Delegatów.
2. Rada Nadzorcza.
3. Zarząd.

1. ZJAZD DELEGATÓW

§ 20

Zjazd Delegatów jest najwyższym organem Związku. Do właściwości Zjazdu Delegatów należy:
1) uchwalanie programu działalności Związku,
2) uchwalanie zmian statutu,
3) ustalanie wysokości składek na wykonywanie zadań Związku oraz terminów i sposobu ich wnoszenia przez zrzeszone spółdzielnie,
4) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Związku i podejmowanie uchwał co do wniosków Rady Nadzorczej, Zarządu oraz członków Związku w tych sprawach,
5) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawianego protokółu polustracyjnego z działalności Związku oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
6) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
7) ocena pracy Rady Nadzorczej i Zarządu oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
8) określanie źródeł i przeznaczenia funduszy celowych,
9) określanie najwyższej sumy zobowiązań Związku,
10) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia, podziału oraz likwidacji Związku,
11) uchwalanie regulaminu obrad Zjazdu Delegatów.

§ 21

1. Członkowie Związku biorą udział w Zjazdach Delegatów przez swoich przedstawicieli wybranych przez walne zgromadzenie (zebranie przedstawicieli) w sposób określony w statucie spółdzielni. Każda spółdzielnia reprezentowana jest na Zjeździe przez dwóch delegatów.
2. Wybrany delegat bierze udział w Zjeździe Delegatów osobiście z prawem jednego głosu. Delegat może reprezentować tylko jedną spółdzielnię.
3. Kadencja delegatów trwa do dnia ogłoszenia uchwały Zarządu Związku o zwołaniu następnego Zwyczajnego Zjazdu Delegatów.
4. Przed upływem kadencji mandat delegata wygasa wskutek: rezygnacji, ustania członkostwa w spółdzielni lub odwołania przez spółdzielnię, którą reprezentował delegat, śmierci delegata. W takich przypadkach spółdzielnia ma prawo dokonać wyboru nowego delegata w trybie określonym w §21 ustęp 1 statutu.

§ 22

1. Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd Związku raz na cztery lata, zawiadamiając o tym na 4 tygodnie przed terminem pisemnie członków Związku. Zawiadomienie powinno zawierać oznaczenie terminu, miejsca i porządku obrad Zjazdu Delegatów.
2. Zwołany w ten sposób Zjazd Delegatów jest zdolny do podejmowania ważnych uchwał, jeżeli liczba obecnych na zjeździe delegatów wynosi co najmniej połowę wybranych delegatów.
3. W okresie między zjazdami Zarząd Związku zwołuje corocznie regionalne zebrania delegatów o charakterze informacyjno-konsultacyjnym.
Zebrania regionalne mają prawo zgłaszania wniosków do Zarządu i Rady Nadzorczej Związku, a w roku, w którym odbywa się Zjazd, prawo wyłaniania kandydatów do Rady Nadzorczej Związku w liczbie przez siebie ustalonej.

§ 23

1. Z ważnych powodów Zarząd Związku może zwołać w każdym czasie nadzwyczajny Zjazd Delegatów. Ponadto Zjazd Delegatów powinien być zwołany przez Zarząd Związku na żądanie Rady Nadzorczej Związku lub 1/10 ogółu członków Związku. Wniosek o zwołanie w tym trybie Zjazdu Delegatów powinien określać cel i zawierać uzasadnienie jego zwołania. Zjazd taki powinien odbyć się najpóźniej w terminie 6 tygodni od dnia żądania.
2. Uprawnieni do żądania zwołania Zjazdu Delegatów mogą żądać zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Zjazdu. Wnioski w tej sprawie powinny być zgłoszone Zarządowi na piśmie na 6 tygodni przed terminem Zjazdu.

§ 24

Uchwały na Zjeździe Delegatów podejmowane są zwykłą większością głosów, jeżeli ustawa lub statut nie stanowią inaczej, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych delegatów. Uchwały mogą zapadać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków Związku w terminie i w sposób określony w statucie.

§ 25

1. Zjazd Delegatów otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej Związku lub jego Zastępca.
2. Sprawdzenie umocowania delegatów, sposób wyboru Prezydium Zjazdu, członków Rady Nadzorczej, prowadzenie obrad, zgłaszanie kandydatów i sposób głosowania określa Regulamin obrad uchwalony przez Zjazd Delegatów.
3. Z obrad Zjazdu Delegatów sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zjazdu i Sekretarz.
4. O uchwałach podjętych przez Zjazd Delegatów, Zarząd Związku zawiadamia członków Związku w terminie 4 tygodni od daty ich podjęcia.

2. RADA NADZORCZA

§ 26

Rada Nadzorcza jest organem kontroli i nadzoru oraz stanowienia w sprawach Związku w przypadkach określonych ustawą, statutem Związku oraz uchwałami Zjazdu Delegatów. W szczególności do zadań i kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1) dokonywanie bieżących i okresowych kontroli działalności Związku pod kątem spełniania jego statutowych zadań,
2) badanie prawidłowości wydatków Związku, jego gospodarki finansowej oraz kontrola jego stanu majątkowego,
3) uchwalanie rocznych programów działalności Związku w okresach między Zjazdami Delegatów,
4) uchwalanie rocznych preliminarzy wpływów i wydatków Związku oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań z ich wykonania,
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Związku,
6) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Związku,
7) ustalanie liczby członków Zarządu w granicach określonych przez statut oraz wybór i odwoływanie członków Zarządu Związku,
8) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Związku,
9) wykluczanie i wykreślanie członków Związku,
10) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia, nabycia i obciążenia nieruchomości, zbycia i nabycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
11) przedstawianie Zjazdowi Delegatów sprawozdań ze swojej działalności oraz wniosków wynikających z przeprowadzonej lustracji przez Krajową Radę Spółdzielczą,
12) podejmowanie uchwał w sprawach przystąpienia Związku do innych organizacji gospodarczych i społecznych oraz występowania z nich,
13) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Związku,
14) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Związkiem a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Związek w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Związku przy tych czynnościach,
15) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
16) podejmowanie innych uchwał w sprawach wynikających z przepisów ustawowych, statutu oraz uchwał Zjazdu Delegatów,
17) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Związku,
18) ustalanie zasad tworzenia regionów oraz trybu zwoływania regionalnych zebrań delegatów w okresie między zjazdami,
19) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej,
20) wybór delegatów na zjazdy organizacji, w których Związek jest zrzeszony.

§ 27

1. Rada Nadzorcza składa się z 16 członków wybranych przez Zjazd Delegatów w głosowaniu tajnym z kandydatów wyłonionych przez regionalne zebrania delegatów.
Do Rady Nadzorczej wybrani zostają kandydaci, którzy otrzymają największą liczbę głosów. Kolejni trzej kandydaci, którzy uzyskali największa liczbę głosów, a nie zostali wybrani do Rady Nadzorczej, uzyskują mandat radnego w przypadku utraty mandatu przez członka Rady Nadzorczej, w kolejności otrzymanych głosów.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru nowej Rady.
3. Utrata mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji następuje w przypadku:
a) zrzeczenia się mandatu,
b) odwołania członka Rady Nadzorczej przez Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów,
c) utraty członkostwa w Związku spółdzielni, którą członek Rady reprezentuje,
d) utraty członkostwa w spółdzielni, którą członek Rady reprezentuje,
e) śmierci członka Rady Nadzorczej,
f) cofnięcia mandatu delegata przez spółdzielnię.,

§ 28

1. Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu wybiera w głosowaniu tajnym spośród swoich członków Prezydium Rady Nadzorczej w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz oraz Komisję Rewizyjną w składzie pięciu osób.
W tym samym trybie Rada Nadzorcza może odwołać członka Prezydium lub Komisji Rewizyjnej.
2. Zadaniem Prezydium jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej oraz wykonywanie jej postanowień.
3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy realizacja kontrolnych funkcji Rady Nadzorczej, a w szczególności:
a) bieżąca i okresowa kontrola działalności Związku pod kątem spełniania jego statutowych zadań,
b) badanie prawidłowości wydatków Związku, jego gospodarki finansowej oraz kontrola jego stanu majątkowego,
c) przedstawianie Radzie Nadzorczej wniosków wynikających z przeprowadzanych kontroli.
4. Rada Nadzorcza, w zależności od potrzeb może powołać inne stałe lub czasowe komisje, określając ich cele i zadania.

§ 29

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej raz na kwartał w miejscu i czasie określonym przez Prezydium Rady.
2. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy składu Rady, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy, z wyjątkiem wyboru i odwołania członków Zarządu, które dokonywane są przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady.
3. Szczegółowe zasady organizacji pracy Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

3. ZARZĄD

§ 30

Zarząd kieruje działalnością Związku oraz reprezentuje Związek na zewnątrz.
Do zadań Zarządu należy bezpośrednie zarządzanie wszystkimi sprawami Związku w granicach określonych przepisami prawa, statutu oraz zgodnie z uchwałami Zjazdu Delegatów i Rady Nadzorczej.
W szczególności do zakresu działania Zarządu należy:
1) realizacja uchwalonych przez Zjazd Delegatów programów działalności Związku i wykonywanie innych uchwał Zjazdu oraz Rady Nadzorczej,
2) podejmowanie dyspozycji majątkowych i finansowych w ramach rocznego preliminarza budżetowego Związku,
3) organizowanie wykonywania rewizyjnych funkcji Związku oraz innych jego statutowych zadań wobec zrzeszonych spółdzielni,
4) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Związku oraz projektu preliminarza budżetowego,
5) zapewnienie organizacyjno-technicznych warunków działania Rady Nadzorczej,
6) przygotowywanie i zwoływanie Zjazdu Delegatów,
7) administrowanie majątkiem Związku,
8) występowanie w imieniu Związku wobec władz, instytucji oraz innych osób fizycznych i prawnych,
9) zaciąganie zobowiązań majątkowych w granicach określonych uchwałami Zjazdu Delegatów,
10) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa, statutu oraz uchwał Zjazdu Delegatów i Rady Nadzorczej.

§ 31

1. Zarząd składa się z dwóch do trzech członków, w tym Prezesa i Zastępcy Prezesa. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
2. Prezesa wybiera Rada Nadzorcza na czas nieokreślony w głosowaniu tajnym, z nieograniczonej liczby kandydatów, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Nadzorczej.
W tym samym trybie Rada Nadzorcza w każdym czasie może odwołać prezesa Zarządu.
3. Pozostałych członków Zarządu wybiera Rada Nadzorcza na wniosek prezesa, na czas nieokreślony, w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Nadzorczej. W tym samym trybie Rada Nadzorcza w każdym czasie może odwołać wiceprezesów Zarządu.


§ 32

Oświadczenia woli za Związek składają przynajmniej dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba przez Zarząd do tego upoważniona (pełnomocnik).
W imieniu Związku Zarząd składa oświadczenie na piśmie w ten sposób, że pod nazwą Związku osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy.

§ 33

Zarząd bierze udział w Zjeździe Delegatów oraz w posiedzeniach Rady Nadzorczej i przedstawia żądane sprawozdania, wyjaśnienia i dokumenty.

§ 34

Tryb pracy Zarządu oraz podział czynności pomiędzy członkami Zarządu określa Regulamin Zarządu.