Copyright by KZRSS "Społem"

Statut

VI. Postanowienia końcowe.

§ 42

Zmiana statutu Związku wymaga uchwały Zjazdu Delegatów, podjętej większością 2/3 głosów.

§ 43

1. Likwidacja Związku może nastąpić w przypadku i na zasadach określonych ustawą.

2. W przypadku likwidacji Związku byli jego członkowie uczestniczą w podziale funduszu zasobowego i innego majątku Związku stosownie do wniesionych składek w okresie przynależności do Związku.

§ 44

Uchwały Zjazdu Delegatów i Rady Nadzorczej podawane są niezwłocznie po ich podjęciu zrzeszonym spółdzielniom do wiadomości w formie publikacji w Biuletynie Informacyjnym lub odrębnego pisma skierowanego do spółdzielni.

§ 45

Związek używa historycznego znaku w postaci kompozycji graficznej, symbolizującej trzy postaci na tle kuli ziemskiej z wkomponowanym napisem "Społem".

 

Niniejszy jednolity tekst statutu zawiera treść statutu uchwalonego przez Zebranie Założycielskie Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem" w dniu 11 grudnia 1991 r. oraz zmiany dokonane przez I Zjazd Delegatów KZRSS uchwałą Nr 2 z 24 listopada 1994 r., II Zjazd Delegatów KZRSS "Społem" uchwałą Nr 3 z 17 czerwca 1999 r., III Zjazd Delegatów KZRSS "Społem" uchwałą Nr 5 z dnia 27 listopada 2003 r., IV Zjazd Delegatów KZRSS „Społem" uchwałą Nr 5 z dnia 21 listopada 2007 r. oraz VI Zjazd Delegatów KZRSS „Społem" uchwałą Nr 6 z dnia 18 listopada 2015 r.

Zarząd
Krajowego Związku Rewizyjnego
Spółdzielni Spożywców „Społem"
Warszawa, 21.12.2015 r.