Copyright by KZRSS "Społem"

Statut

S T A T U T

KRAJOWEGO ZWIĄZKU REWIZYJNEGO SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW „SPOŁEM"

I. Nazwa, siedziba, podstawa prawna działania i cel Związku.

§ 1

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców "Społem" – zwany w dalszej treści statutu Związkiem – jest związkiem rewizyjnym, działającym na podstawie ustawy Prawo spółdzielcze, innych ustaw oraz niniejszego statutu.

§ 2

Siedzibą Związku jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3

Celem Związku jest pomoc i ułatwianie zrzeszonym spółdzielniom realizacji ich statutowych zadań oraz inspirowanie współdziałania spółdzielni dla ich rozwoju i integracji.

§ 4

Do zadań Związku należy :
1) przeprowadzanie lustracji zrzeszonych spółdzielni,
2) prowadzenie na rzecz zrzeszonych spółdzielni działalności instruktażowej i doradczej, w szczególności w zakresie:
a) doradztwa prawnego, ekonomiczno-finansowego, podatkowego i rachunkowości,
b) pomocy w wyborze najefektywniejszych rozwiązań organizacyjnych i gospodarczych,
c) form i metod zarządzania spółdzielnią,
3) prowadzenie na rzecz zrzeszonych spółdzielni działalności szkoleniowej i wydawniczej oraz wspieranie działalności kulturalno-oświatowej.
4) reprezentowanie interesów zrzeszonych spółdzielni wobec organów administracji państwowej i organów samorządu terytorialnego,
5) reprezentowanie zrzeszonych spółdzielni za granicą oraz w międzynarodowym ruchu spółdzielczym,
6) inicjowanie i rozwijanie współpracy między spółdzielniami oraz współdziałanie z placówkami naukowo-badawczymi,
7) opracowywanie informacji i analiz dla potrzeb zrzeszonych spółdzielni,
8) organizowanie przeprowadzania badań sprawozdań finansowych zrzeszonych spółdzielni na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
9) udzielanie zrzeszonym spółdzielniom pomocy w zakresie działalności socjalnej,
10) wykonywanie innych zadań przewidzianych w ustawie oraz niniejszym statucie,
11) organizowanie dla zrzeszonych spółdzielni ochrony ubezpieczeniowej,
12) ochrona wartości historycznych spółdzielczości spożywców oraz znaku „Społem".

§ 4a

Przedmiotem działalności Związku według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
1) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana – (94.99.Z),
2) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej zarządzania - (70.22.Z),
3) działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe - (69),
4) pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne - (66.29.Z),
5) pozostałe formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - (85.59.B),
6) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – (58.14.Z),
7) działalność bibliotek i archiwów oraz pozostała działalność związana z kulturą - (91),
8) hotele i podobne obiekty zakwaterowania - (55.10.Z)
9) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – (82.30.Z),
10) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – (82.99.Z).

§ 5

1. Związek realizuje statutowe zadania poprzez swoje organy określone w statucie oraz komórki organizacyjne i stanowiska pracy ustalone w strukturze organizacyjnej, zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą.
2. Związek może także tworzyć oddziały, ośrodki, zakłady i inne jednostki organizacyjne których przedmiot działalności, strukturę i zasady działania określi Rada Nadzorcza.
3. Przy realizacji swoich zadań statutowych Związek może współpracować z innymi krajowymi i zagranicznymi podmiotami we wszystkich formach prawem przewidzianych.


II. Członkowie Związku.

§ 6

1. Zrzeszanie się w Związku jest dobrowolne.
2. Członkami Związku mogą być powszechne spółdzielnie spożywców oraz inne spółdzielnie, które akceptują postanowienia statutu Związku.

§ 7

1. Członkostwo w Związku powstaje z chwilą przyjęcia przez Zarząd Związku na podstawie złożonej przez spółdzielnię przystępującą pisemnej deklaracji.
2. Do deklaracji spółdzielnia przystępująca załącza uchwałę walnego zgromadzenia o przystąpieniu spółdzielni do Związku oraz odpis zarejestrowanego statutu.
3. Uchwała w sprawie przyjęcia członka powinna być podjęta w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji. O uchwale o przyjęciu w poczet członków oraz o uchwale odmawiającej przyjęcia Zarząd Związku zawiadamia na piśmie zainteresowaną spółdzielnię w ciągu 2 tygodni od dnia jej powzięcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie.
4. W razie nie przyjęcia spółdzielni na członka Związku bądź zwłoki w rozpatrzeniu wniosku trwającej ponad miesiąc od złożenia deklaracji, zainteresowanej spółdzielni przysługuje prawo wniesienia w ciągu 6 tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia lub upływu terminu, w którym powinno nastąpić przyjęcie pisemnego odwołania do Rady Nadzorczej Związku. Rada Nadzorcza obowiązana jest rozpatrzyć odwołanie w ciągu 3 miesięcy od daty jego złożenia. Decyzja Rady Nadzorczej jest ostateczna.

§ 8

1. Prawa i obowiązki wynikające z członkostwa spółdzielni w Związku są dla wszystkich członków równe.
2. Członkowie Związku mają prawo :
1) brać udział przez swych delegatów w obradach Zjazdu Delegatów, uczestniczyć w wyborach do organów Związku oraz oceniać działalność Związku,
2) żądać zwołania Zjazdu Delegatów oraz zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad pod warunkiem zgłoszenia wniosku zgodnie postanowieniami § 23 statutu,
3) żądać przeprowadzenia lustracji działalności spółdzielni lub części jej działalności albo tylko określonych zagadnień,
4) korzystać z prowadzonej przez Związek działalności instruktażowej, doradczej, szkoleniowej, wydawniczej i innej określonej w statucie,
5) żądać otrzymania odpisu statutu i regulaminów, zaznajamiania się z uchwałami organów Związku, protokołami obrad organów Związku, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi oraz umowami zawieranymi przez Związek z osobami trzecimi, z zastrzeżeniem pkt 3,
6) żądać rozpatrzenia przez właściwe organy Związku wniosków dotyczących jego działalności.
3. Związek może odmówić spółdzielni wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem Związku i przez to wyrządzi Związkowi znaczną szkodę.

§ 9

Członek Związku ma obowiązek:
1) wniesienia wpisowego w wysokości określonej w statucie,
2) wpłacanie składek na wykonywanie zadań Związku w wysokości i terminach określonych w uchwałach Zjazdu Delegatów,
3) przestrzegania przepisów prawa, postanowień statutu Związku oraz regulaminów opartych na postanowieniach statutu,
4) dbania o dobro i rozwój Związku oraz uczestniczenie w realizacji jego zadań statutowych,
5) poddanie się lustracyjnemu badaniu legalności, gospodarności i rzetelności działania na zasadach określonych w ustawie Prawo Spółdzielcze oraz statucie Związku,
6) zawiadamiania Związku o :
a) czasie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia (zebrania przedstawicieli) spółdzielni,
b) zmianie statutu spółdzielni,
c) realizacji wniosków polustracyjnych,
d) wyborze lub odwołaniu delegata na Zjazd Delegatów,
e) zaprzestaniu działalności gospodarczej,
f) połączeniu się z inną spółdzielnią lub o podziale spółdzielni,
g) przejściu spółdzielni w stan likwidacji,
h) ogłoszeniu upadłości spółdzielni.

§ 10

Członkostwo w Związku ustaje w przypadku:
1) dobrowolnego wystąpienia spółdzielni ze Związku w trybie określonym w § 11 statutu,
2) wykluczenia spółdzielni z przyczyn określonych w § 12 statutu,
3) wykreślenia z rejestru członków jeżeli spółdzielnia nie rozpoczęła działalności gospodarczej w ciągu roku od dnia jej zarejestrowania i nie posiada majątku.
4) skreślenia z rejestru członków w przypadku wykreślenia spółdzielni z Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 11

Spółdzielnia może wystąpić ze Związku na koniec danego roku kalendarzowego za uprzednim 3-miesięcznym pisemnym wypowiedzeniem.
Do wypowiedzenia spółdzielnia obowiązana jest dołączyć uchwałę walnego zgromadzenia o wystąpieniu ze Związku.

§ 12

Spółdzielnia może być wykluczona ze Związku uchwałą Rady Nadzorczej, z powodu:
1) rażącego i uporczywego naruszania prawa lub postanowień swojego statutu albo statutu Związku,
2) działania na szkodę Związku,
3) nieopłacania składek na wykonywanie zadań Związku przez okres jednego roku.

§ 13

1. Wykluczenia lub wykreślenia członka Związku dokonuje Rada Nadzorcza Związku.
2. Uchwałę o wykluczeniu albo wykreśleniu wraz z uzasadnieniem Rada Nadzorcza doręcza członkowi Związku w terminie dwóch tygodni od dnia podjęcia uchwały.
3. Członkowi wykluczonemu albo wykreślonemu przysługuje prawo zaskarżenia uchwały Rady Nadzorczej Związku do sądu w terminie sześciu tygodni od dnia doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem.
4. Wykluczenie albo wykreślenie stają się skuteczne z chwilą:
a) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej Związku,
b) prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej Związku.

§ 14

Zarząd Związku prowadzi rejestr członków zawierający ich nazwę i siedzibę, datę przyjęcia w poczet członków, datę wypowiedzenia członkostwa i jego ustania, numer rejestru sądowego członka oraz zmiany tych danych.


III. Majątek i fundusze Związku.

§ 15

1. Majątek Związku stanowią :
1) składniki majątkowe oraz prawa i wartości niematerialne przejęte od likwidowanego "Społem" Związku Spółdzielni Spożywców w Warszawie w trybie odrębnych przepisów oraz nabyte na podstawie umów cywilnoprawnych,
2) składki zrzeszonych spółdzielni,
3) dochody własne Związku,
4) darowizny osób prawnych i fizycznych.
2. W zakresie przejętych składników majątkowych oraz związanych z nimi praw, zobowiązań i roszczeń, Związek jest następcą prawnym „Społem" Związku Spółdzielni Spożywców w Warszawie, zlikwidowanego ustawą z dnia 20 stycznia 1990 r. o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości.

§ 16

Związek tworzy następujące fundusze własne:
1) fundusz zasobowy, stanowiący kapitał podstawowy Związku, powstający z wartości składników majątkowych, o których mowa w § 15 statutu, wpłat przez członków wpisowego oraz innych źródeł określonych przepisami prawa,
2) fundusz statutowo-organizacyjny tworzony z nadwyżek dochodów Związku nad wydatkami w rozliczeniu rocznym. Środki funduszu, nie wykorzystane w roku obrachunkowym Związku przechodzą na rok następny na utrzymanie Związku,
3) fundusze celowe tworzone ze źródeł wskazanych w uchwale Zjazdu Delegatów o ich utworzeniu i przeznaczeniu oraz na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących.

§ 17

Spółdzielnia przystępująca do Związku wnosi wpisowe w wysokości jednego tysiąca złotych. Wpisowe powinno być wpłacone w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia Związku o przyjęciu w poczet Związku.

§ 18

1. Spółdzielnia będąca członkiem Związku obowiązana jest wnosić składki na wykonywanie przez Związek zadań statutowych.
2. Wysokość składek oraz terminy ich wnoszenia określa uchwała Zjazdu Delegatów Związku.
3. Składki wnoszone na rzecz Związku w spółdzielniach stanowią koszty uzyskania przychodów do wysokości określonej w odrębnych przepisach.


IV. Organy Związku.

§ 19

Organami Związku są :
1. Zjazd Delegatów.
2. Rada Nadzorcza.
3. Zarząd.

1. ZJAZD DELEGATÓW

§ 20

Zjazd Delegatów jest najwyższym organem Związku. Do właściwości Zjazdu Delegatów należy:
1) uchwalanie programu działalności Związku,
2) uchwalanie zmian statutu,
3) ustalanie wysokości składek na wykonywanie zadań Związku oraz terminów i sposobu ich wnoszenia przez zrzeszone spółdzielnie,
4) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Związku i podejmowanie uchwał co do wniosków Rady Nadzorczej, Zarządu oraz członków Związku w tych sprawach,
5) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawianego protokółu polustracyjnego z działalności Związku oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
6) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
7) ocena pracy Rady Nadzorczej i Zarządu oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
8) określanie źródeł i przeznaczenia funduszy celowych,
9) określanie najwyższej sumy zobowiązań Związku,
10) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia, podziału oraz likwidacji Związku,
11) uchwalanie regulaminu obrad Zjazdu Delegatów.

§ 21

1. Członkowie Związku biorą udział w Zjazdach Delegatów przez swoich przedstawicieli wybranych przez walne zgromadzenie (zebranie przedstawicieli) w sposób określony w statucie spółdzielni. Każda spółdzielnia reprezentowana jest na Zjeździe przez dwóch delegatów.
2. Wybrany delegat bierze udział w Zjeździe Delegatów osobiście z prawem jednego głosu. Delegat może reprezentować tylko jedną spółdzielnię.
3. Kadencja delegatów trwa do dnia ogłoszenia uchwały Zarządu Związku o zwołaniu następnego Zwyczajnego Zjazdu Delegatów.
4. Przed upływem kadencji mandat delegata wygasa wskutek: rezygnacji, ustania członkostwa w spółdzielni lub odwołania przez spółdzielnię, którą reprezentował delegat, śmierci delegata. W takich przypadkach spółdzielnia ma prawo dokonać wyboru nowego delegata w trybie określonym w §21 ustęp 1 statutu.

§ 22

1. Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd Związku raz na cztery lata, zawiadamiając o tym na 4 tygodnie przed terminem pisemnie członków Związku. Zawiadomienie powinno zawierać oznaczenie terminu, miejsca i porządku obrad Zjazdu Delegatów.
2. Zwołany w ten sposób Zjazd Delegatów jest zdolny do podejmowania ważnych uchwał, jeżeli liczba obecnych na zjeździe delegatów wynosi co najmniej połowę wybranych delegatów.
3. W okresie między zjazdami Zarząd Związku zwołuje corocznie regionalne zebrania delegatów o charakterze informacyjno-konsultacyjnym.
Zebrania regionalne mają prawo zgłaszania wniosków do Zarządu i Rady Nadzorczej Związku, a w roku, w którym odbywa się Zjazd, prawo wyłaniania kandydatów do Rady Nadzorczej Związku w liczbie przez siebie ustalonej.

§ 23

1. Z ważnych powodów Zarząd Związku może zwołać w każdym czasie nadzwyczajny Zjazd Delegatów. Ponadto Zjazd Delegatów powinien być zwołany przez Zarząd Związku na żądanie Rady Nadzorczej Związku lub 1/10 ogółu członków Związku. Wniosek o zwołanie w tym trybie Zjazdu Delegatów powinien określać cel i zawierać uzasadnienie jego zwołania. Zjazd taki powinien odbyć się najpóźniej w terminie 6 tygodni od dnia żądania.
2. Uprawnieni do żądania zwołania Zjazdu Delegatów mogą żądać zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Zjazdu. Wnioski w tej sprawie powinny być zgłoszone Zarządowi na piśmie na 6 tygodni przed terminem Zjazdu.

§ 24

Uchwały na Zjeździe Delegatów podejmowane są zwykłą większością głosów, jeżeli ustawa lub statut nie stanowią inaczej, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych delegatów. Uchwały mogą zapadać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków Związku w terminie i w sposób określony w statucie.

§ 25

1. Zjazd Delegatów otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej Związku lub jego Zastępca.
2. Sprawdzenie umocowania delegatów, sposób wyboru Prezydium Zjazdu, członków Rady Nadzorczej, prowadzenie obrad, zgłaszanie kandydatów i sposób głosowania określa Regulamin obrad uchwalony przez Zjazd Delegatów.
3. Z obrad Zjazdu Delegatów sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zjazdu i Sekretarz.
4. O uchwałach podjętych przez Zjazd Delegatów, Zarząd Związku zawiadamia członków Związku w terminie 4 tygodni od daty ich podjęcia.

2. RADA NADZORCZA

§ 26

Rada Nadzorcza jest organem kontroli i nadzoru oraz stanowienia w sprawach Związku w przypadkach określonych ustawą, statutem Związku oraz uchwałami Zjazdu Delegatów. W szczególności do zadań i kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1) dokonywanie bieżących i okresowych kontroli działalności Związku pod kątem spełniania jego statutowych zadań,
2) badanie prawidłowości wydatków Związku, jego gospodarki finansowej oraz kontrola jego stanu majątkowego,
3) uchwalanie rocznych programów działalności Związku w okresach między Zjazdami Delegatów,
4) uchwalanie rocznych preliminarzy wpływów i wydatków Związku oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań z ich wykonania,
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Związku,
6) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Związku,
7) ustalanie liczby członków Zarządu w granicach określonych przez statut oraz wybór i odwoływanie członków Zarządu Związku,
8) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Związku,
9) wykluczanie i wykreślanie członków Związku,
10) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia, nabycia i obciążenia nieruchomości, zbycia i nabycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
11) przedstawianie Zjazdowi Delegatów sprawozdań ze swojej działalności oraz wniosków wynikających z przeprowadzonej lustracji przez Krajową Radę Spółdzielczą,
12) podejmowanie uchwał w sprawach przystąpienia Związku do innych organizacji gospodarczych i społecznych oraz występowania z nich,
13) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Związku,
14) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Związkiem a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Związek w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Związku przy tych czynnościach,
15) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
16) podejmowanie innych uchwał w sprawach wynikających z przepisów ustawowych, statutu oraz uchwał Zjazdu Delegatów,
17) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Związku,
18) ustalanie zasad tworzenia regionów oraz trybu zwoływania regionalnych zebrań delegatów w okresie między zjazdami,
19) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej,
20) wybór delegatów na zjazdy organizacji, w których Związek jest zrzeszony.

§ 27

1. Rada Nadzorcza składa się z 16 członków wybranych przez Zjazd Delegatów w głosowaniu tajnym z kandydatów wyłonionych przez regionalne zebrania delegatów.
Do Rady Nadzorczej wybrani zostają kandydaci, którzy otrzymają największą liczbę głosów. Kolejni trzej kandydaci, którzy uzyskali największa liczbę głosów, a nie zostali wybrani do Rady Nadzorczej, uzyskują mandat radnego w przypadku utraty mandatu przez członka Rady Nadzorczej, w kolejności otrzymanych głosów.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru nowej Rady.
3. Utrata mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji następuje w przypadku:
a) zrzeczenia się mandatu,
b) odwołania członka Rady Nadzorczej przez Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów,
c) utraty członkostwa w Związku spółdzielni, którą członek Rady reprezentuje,
d) utraty członkostwa w spółdzielni, którą członek Rady reprezentuje,
e) śmierci członka Rady Nadzorczej,
f) cofnięcia mandatu delegata przez spółdzielnię.,

§ 28

1. Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu wybiera w głosowaniu tajnym spośród swoich członków Prezydium Rady Nadzorczej w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz oraz Komisję Rewizyjną w składzie pięciu osób.
W tym samym trybie Rada Nadzorcza może odwołać członka Prezydium lub Komisji Rewizyjnej.
2. Zadaniem Prezydium jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej oraz wykonywanie jej postanowień.
3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy realizacja kontrolnych funkcji Rady Nadzorczej, a w szczególności:
a) bieżąca i okresowa kontrola działalności Związku pod kątem spełniania jego statutowych zadań,
b) badanie prawidłowości wydatków Związku, jego gospodarki finansowej oraz kontrola jego stanu majątkowego,
c) przedstawianie Radzie Nadzorczej wniosków wynikających z przeprowadzanych kontroli.
4. Rada Nadzorcza, w zależności od potrzeb może powołać inne stałe lub czasowe komisje, określając ich cele i zadania.

§ 29

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej raz na kwartał w miejscu i czasie określonym przez Prezydium Rady.
2. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy składu Rady, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy, z wyjątkiem wyboru i odwołania członków Zarządu, które dokonywane są przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady.
3. Szczegółowe zasady organizacji pracy Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

3. ZARZĄD

§ 30

Zarząd kieruje działalnością Związku oraz reprezentuje Związek na zewnątrz.
Do zadań Zarządu należy bezpośrednie zarządzanie wszystkimi sprawami Związku w granicach określonych przepisami prawa, statutu oraz zgodnie z uchwałami Zjazdu Delegatów i Rady Nadzorczej.
W szczególności do zakresu działania Zarządu należy:
1) realizacja uchwalonych przez Zjazd Delegatów programów działalności Związku i wykonywanie innych uchwał Zjazdu oraz Rady Nadzorczej,
2) podejmowanie dyspozycji majątkowych i finansowych w ramach rocznego preliminarza budżetowego Związku,
3) organizowanie wykonywania rewizyjnych funkcji Związku oraz innych jego statutowych zadań wobec zrzeszonych spółdzielni,
4) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Związku oraz projektu preliminarza budżetowego,
5) zapewnienie organizacyjno-technicznych warunków działania Rady Nadzorczej,
6) przygotowywanie i zwoływanie Zjazdu Delegatów,
7) administrowanie majątkiem Związku,
8) występowanie w imieniu Związku wobec władz, instytucji oraz innych osób fizycznych i prawnych,
9) zaciąganie zobowiązań majątkowych w granicach określonych uchwałami Zjazdu Delegatów,
10) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa, statutu oraz uchwał Zjazdu Delegatów i Rady Nadzorczej.

§ 31

1. Zarząd składa się z dwóch do trzech członków, w tym Prezesa i Zastępcy Prezesa. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
2. Prezesa wybiera Rada Nadzorcza na czas nieokreślony w głosowaniu tajnym, z nieograniczonej liczby kandydatów, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Nadzorczej.
W tym samym trybie Rada Nadzorcza w każdym czasie może odwołać prezesa Zarządu.
3. Pozostałych członków Zarządu wybiera Rada Nadzorcza na wniosek prezesa, na czas nieokreślony, w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Nadzorczej. W tym samym trybie Rada Nadzorcza w każdym czasie może odwołać wiceprezesów Zarządu.


§ 32

Oświadczenia woli za Związek składają przynajmniej dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba przez Zarząd do tego upoważniona (pełnomocnik).
W imieniu Związku Zarząd składa oświadczenie na piśmie w ten sposób, że pod nazwą Związku osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy.

§ 33

Zarząd bierze udział w Zjeździe Delegatów oraz w posiedzeniach Rady Nadzorczej i przedstawia żądane sprawozdania, wyjaśnienia i dokumenty.

§ 34

Tryb pracy Zarządu oraz podział czynności pomiędzy członkami Zarządu określa Regulamin Zarządu.


V. Lustracja

§ 35

1. Związek dla ułatwienia zrzeszonym spółdzielniom realizacji ich statutowych zadań w zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz interesem członków, przeprowadza nieodpłatnie raz na trzy lata, lustracyjne badanie legalności, gospodarności i rzetelności działania każdej zrzeszonej spółdzielni.
2. Na wniosek zarządu spółdzielni Związek może przeprowadzić odpłatnie w każdym czasie lustrację całości lub części jej działalności albo tylko określonych zagadnień, a w okresie pozostawania w stanie likwidacji corocznie,
Z żądaniem takiej lustracji mogą wystąpić także walne zgromadzenie, zebranie przedstawicieli, rada nadzorcza oraz 1/5 członków spółdzielni.
3. Z wnioskiem o przeprowadzenie odpłatnej lustracji może wystąpić również spółdzielnia nie zrzeszona w Związku.

§ 36

Celem lustracji jest:
1) sprawdzenie przestrzegania przez spółdzielnię przepisów prawa i postanowień statutu;
2) zbadanie przestrzegania przez spółdzielnię prowadzenia przez nią działalności w interesie ogółu członków;
3) kontrola gospodarności, celowości i rzetelności realizacji przez spółdzielnię jej celów ekonomicznych, socjalnych oraz kulturalnych;
4) wskazywanie członkom na nieprawidłowości w działalności organów spółdzielni;
5) udzielanie organizacyjnej i instruktażowej pomocy w usuwaniu stwierdzonych nieprawidłowości oraz w usprawnianiu działalności spółdzielni.

§ 37

Lustrację przeprowadza lustrator wyznaczony przez Zarząd Związku.
Obowiązki lustratora może pełnić osoba, która uzyskała uprawnienia lustracyjne wydane przez Krajową Radę Spółdzielczą.

§ 38

1. Wyznaczony przez Zarząd Związku lustrator obowiązany jest zawiadomić radę nadzorczą i zarząd spółdzielni o rozpoczęciu lustracji.
2. Lustrator uprawniony jest do przeglądania ksiąg i wszelkich dokumentów w lustrowanej spółdzielni oraz do bezpośredniego sprawdzania jej stanu majątkowego, a organy i jej pracownicy obowiązani są do udzielania mu żądanych wyjaśnień i wszelkiej pomocy.

§ 39

1. Z czynności lustracyjnych lustrator sporządza protokół, który składa radzie nadzorczej i zarządowi spółdzielni.
2. Protokół sporządzony przez lustratora ma moc dokumentu urzędowego.
3. Na podstawie protokołu z lustracji przeprowadzający ją Związek opracowuje wnioski polustracyjne oraz przekazuje je zarządowi i radzie.
4. Zarząd spółdzielni obowiązany jest corocznie przekazywać Związkowi i walnemu zgromadzeniu informację o realizacji wniosków polustracyjnych.
5. Wnioski z przeprowadzonej lustracji powinny być przedstawione przez radę nadzorczą najbliższemu walnemu zgromadzeniu.

§ 40

1. Lustrator obowiązany jest do zachowania w tajemnicy wiadomości o działalności spółdzielni uzyskanych przy lustracji.
2. Jeżeli działalność lustratora jest niezgodna z prawem, a także jeżeli lustrator nie zachowuje w tajemnicy wiadomości, o których mowa w ust. 1, Krajowa Rada Spółdzielcza z własnej inicjatywy lub na wniosek Związku może go pozbawić uprawnień lustratora.
3. Uchwała Krajowej Rady Spółdzielczej w sprawie pozbawienia uprawnień lustratora jest ostateczną decyzją w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, który stosuje się odpowiednio.

§ 41

1. Zasady przeprowadzania lustracji określa Krajowa Rada Spółdzielcza.

2. Zasady odpłatności za przeprowadzone lustracje dla spółdzielni nie zrzeszonych w Związku ustala Rada Nadzorcza Związku.


VI. Postanowienia końcowe.

§ 42

Zmiana statutu Związku wymaga uchwały Zjazdu Delegatów, podjętej większością 2/3 głosów.

§ 43

1. Likwidacja Związku może nastąpić w przypadku i na zasadach określonych ustawą.

2. W przypadku likwidacji Związku byli jego członkowie uczestniczą w podziale funduszu zasobowego i innego majątku Związku stosownie do wniesionych składek w okresie przynależności do Związku.

§ 44

Uchwały Zjazdu Delegatów i Rady Nadzorczej podawane są niezwłocznie po ich podjęciu zrzeszonym spółdzielniom do wiadomości w formie publikacji w Biuletynie Informacyjnym lub odrębnego pisma skierowanego do spółdzielni.

§ 45

Związek używa historycznego znaku w postaci kompozycji graficznej, symbolizującej trzy postaci na tle kuli ziemskiej z wkomponowanym napisem "Społem".

 

Niniejszy jednolity tekst statutu zawiera treść statutu uchwalonego przez Zebranie Założycielskie Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem" w dniu 11 grudnia 1991 r. oraz zmiany dokonane przez I Zjazd Delegatów KZRSS uchwałą Nr 2 z 24 listopada 1994 r., II Zjazd Delegatów KZRSS "Społem" uchwałą Nr 3 z 17 czerwca 1999 r., III Zjazd Delegatów KZRSS "Społem" uchwałą Nr 5 z dnia 27 listopada 2003 r., IV Zjazd Delegatów KZRSS „Społem" uchwałą Nr 5 z dnia 21 listopada 2007 r. oraz VI Zjazd Delegatów KZRSS „Społem" uchwałą Nr 6 z dnia 18 listopada 2015 r.

Zarząd
Krajowego Związku Rewizyjnego
Spółdzielni Spożywców „Społem"
Warszawa, 21.12.2015 r.