Copyright by KZRSS "Społem"

Statut

S T A T U T

KRAJOWEGO ZWIĄZKU REWIZYJNEGO SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW „SPOŁEM"

I. Nazwa, siedziba, podstawa prawna działania i cel Związku.

§ 1

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców "Społem" – zwany w dalszej treści statutu Związkiem – jest związkiem rewizyjnym, działającym na podstawie ustawy Prawo spółdzielcze, innych ustaw oraz niniejszego statutu.

§ 2

Siedzibą Związku jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3

Celem Związku jest pomoc i ułatwianie zrzeszonym spółdzielniom realizacji ich statutowych zadań oraz inspirowanie współdziałania spółdzielni dla ich rozwoju i integracji.

§ 4

Do zadań Związku należy :
1) przeprowadzanie lustracji zrzeszonych spółdzielni,
2) prowadzenie na rzecz zrzeszonych spółdzielni działalności instruktażowej i doradczej, w szczególności w zakresie:
a) doradztwa prawnego, ekonomiczno-finansowego, podatkowego i rachunkowości,
b) pomocy w wyborze najefektywniejszych rozwiązań organizacyjnych i gospodarczych,
c) form i metod zarządzania spółdzielnią,
3) prowadzenie na rzecz zrzeszonych spółdzielni działalności szkoleniowej i wydawniczej oraz wspieranie działalności kulturalno-oświatowej.
4) reprezentowanie interesów zrzeszonych spółdzielni wobec organów administracji państwowej i organów samorządu terytorialnego,
5) reprezentowanie zrzeszonych spółdzielni za granicą oraz w międzynarodowym ruchu spółdzielczym,
6) inicjowanie i rozwijanie współpracy między spółdzielniami oraz współdziałanie z placówkami naukowo-badawczymi,
7) opracowywanie informacji i analiz dla potrzeb zrzeszonych spółdzielni,
8) organizowanie przeprowadzania badań sprawozdań finansowych zrzeszonych spółdzielni na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
9) udzielanie zrzeszonym spółdzielniom pomocy w zakresie działalności socjalnej,
10) wykonywanie innych zadań przewidzianych w ustawie oraz niniejszym statucie,
11) organizowanie dla zrzeszonych spółdzielni ochrony ubezpieczeniowej,
12) ochrona wartości historycznych spółdzielczości spożywców oraz znaku „Społem".

§ 4a

Przedmiotem działalności Związku według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
1) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana – (94.99.Z),
2) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej zarządzania - (70.22.Z),
3) działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe - (69),
4) pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne - (66.29.Z),
5) pozostałe formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - (85.59.B),
6) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – (58.14.Z),
7) działalność bibliotek i archiwów oraz pozostała działalność związana z kulturą - (91),
8) hotele i podobne obiekty zakwaterowania - (55.10.Z)
9) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – (82.30.Z),
10) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – (82.99.Z).

§ 5

1. Związek realizuje statutowe zadania poprzez swoje organy określone w statucie oraz komórki organizacyjne i stanowiska pracy ustalone w strukturze organizacyjnej, zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą.
2. Związek może także tworzyć oddziały, ośrodki, zakłady i inne jednostki organizacyjne których przedmiot działalności, strukturę i zasady działania określi Rada Nadzorcza.
3. Przy realizacji swoich zadań statutowych Związek może współpracować z innymi krajowymi i zagranicznymi podmiotami we wszystkich formach prawem przewidzianych.