Copyright by KZRSS "Społem"

Odznaka " Zasłużony dla Społem"

odznaka

Załącznik do Uchwały Nr 32/2006 Zarządu KZRSS "Społem"
z dnia 5. lipca 2006 r. nadawania odznaki "Zasłużony dla Społem"

 

 I. Przepisy ogólne

 1. Odznaka "Zasłużony dla Społem", zwana dalej "odznaką", ustanowiona w 1978 r. przez władze Związku "Społem" jest odznaką honorową za zasługi stanowiące wkład w rozwijanie działalności statutowej spółdzielczości spożywców "Społem".
 2. Odznaka jest jednostopniowa. Może być nadawana wielokrotnie.
 3. Dokumentem potwierdzającym nadanie i uprawniającym do noszenia odznaki jest legitymacja.
 4. Wzór odznaki i legitymacji określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu

II. Zasady i tryb nadawania odznaki

 1. Odznakę nadaje uchwałą Zarząd Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców "Społem" na wniosek rady nadzorczej i zarządu spółdzielni, bądź też z własnej inicjatywy.
 2. Wniosek powinien być złożony na druku stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu.
 3. Odznaka może być nadawana członkom, działaczom i pracownikom spółdzielni społemowskich, którzy poprzez swoją pracę zawodową i społeczną oraz oddanie sprawom spółdzielczości spożywców, stali się wzorem godnym naśladowania.
 4. Odznakę może uzyskać również osoba, która wykazując się inicjatywami przyczyniła się do rozwoju spółdzielczości społemowskiej.
 5. Odznakę może otrzymać także instytucja zasłużona dla rozwoju ruchu społemowskiego.
 6. Odznaka nadawana jest z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości lub jubileuszu spółdzielni. Ponadto odznaka może być nadawana:
  • z okazji osobistego jubileuszu pracy pracownika w spółdzielczości spożywców
  • podczas obrad Zjazdu Delegatów KZRSS "Społem"
  • podczas obrad walnego zgromadzenia (zebrania przedstawicieli) spółdzielni.
 7. Wnioski o nadanie odznaki powinny być przedstawiane Zarządowi KZRSS "Społem" najpóźniej na miesiąc przed przewidywanym terminem ich wręczenia.

III. Wręczenie i noszenie odznaki

 1. Wręczenie odznaki powinno mieć charakter uroczysty.
 2. W imieniu Zarządu KZRSS "Społem" odznakę wręcza Prezes Zarządu lub inna osoba przez niego upoważniona.
 3. Akt wręczenia obejmuje udekorowanie odznaką oraz wręczenie legitymacji.
 4. Odznakę nosi się na piersi z lewej strony.

IV. Przepisy końcowe

 1. Pozbawienie osoby odznaki i tytułu następuje, w przypadku gdy:
  • osoba wyróżniona została prawomocnym wyrokiem sądu pozbawiona praw publicznych i obywatelskich praw honorowych
  • nadanie odznaki nastąpiło na podstawie danych niezgodnych ze stanem faktycznym.
 2. Zarząd KZRSS "Społem" orzeka o cofnięciu nadanej odznaki po powzięciu wiadomości stanowiących podstawę pozbawienia.
 3. Ewidencję osób wyróżnionych odznaką i cofniętych odznak prowadzi Zespół Finansowo-Organizacyjny KZRSS "Społem".
 4. Imiona i nazwiska osób wyróżnionych odznaką ogłaszane są w Biuletynie Informacyjnym KZRSS "Społem".
 5. Koszty związane z nadawaniem odznaki i drukiem legitymacji pokrywane są z budżetu KZRSS "Społem".
 6. W przypadku zgubienia, zniszczenia, uszkodzenia odznaki i legitymacji wyróżniona osoba może zwrócić się, za pośrednictwem spółdzielni, z prośbą o wydanie duplikatu.

 

Do pobrania: Wniosek o nadanie odznaki "Zasłużony dla Społem"

Kontakt:
Biuro Doradztwa i Lustracji
Zespół Doradztwa i Promocji
Kamila Strzelecka
tel. (22) 440 82 06
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.