Copyright by KZRSS "Społem"

Doradztwo Prawno-Podatkowe

Lustracja Spółdzielni

Kategoria: Lustracja Spółdzielni
Opublikowano: wtorek, 01, październik 2013

Ostatnia nowelizacja Prawa spółdzielczego (weszła w życie z dniem 22 lipca 2005 r.) zwiększa nadzór lustracyjny nad spółdzielniami ze strony związku rewizyjnego lub Krajowej Rady Spółdzielczej.

Zgodnie z § 1 art. 91 każda spółdzielnia obowiązana jest przynajmniej raz na trzy lata, a w okresie pozostawania w stanie likwidacji corocznie, poddać się lustracyjnemu badaniu legalności, gospodarności i rzetelności całości jej działania. Lustracja obejmuje okres od poprzedniej lustracji.

Lustracja dokonuje oceny działalności spółdzielni pod kątem:

  • Legalności, tj. zgodności działania z obowiązującymi przepisami prawa, statutu, regulaminami i uchwałami organów statutowych
  • Gospodarności, tj. celowego i oszczędnego dysponowania środkami na zasadach rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści członkom spółdzielni oraz wykazywanej należytej dbałości o właściwe zabezpieczenie majątku
  • Rzetelności, tj. dokumentowania czynności zgodnie ze stanem rzeczywistym.

Zgodnie z art. 93 
§ 1 – z czynności lustracyjnych lustrator sporządza protokół, który składa radzie nadzorczej i zarządowi spółdzielni. Protokół sporządzony przez lustratora ma moc dokumentu urzędowego.
§ 1a – na podstawie protokołu z lustracji opracowuje się wnioski polustracyjne, które przekazuje się zarządowi i radzie nadzorczej.
§ 1b – zarząd spółdzielni obowiązany jest corocznie przekazywać podmiotowi przeprowadzającemu lustrację informację o realizacji wniosków polustracyjnych.

Tryb przeprowadzania lustracji oraz postępowania polustracyjnego, a w szczególności:

  • cel i zadania lustracji organizacji spółdzielczych
  • obowiązki i uprawnienia lustratora oraz spółdzielni w czasie lustracji
  • zasady i tryb przeprowadzania lustracji oraz dokumentowania jej ustaleń
  • zasady i tryb postępowania polustracyjnego oraz postępowania przy ujawnianiu szkód i czynów noszących znamiona przestępstwa
  • zasady i tryb postępowania odwoławczego

określa "Instrukcja w sprawie lustracji organizacji spółdzielczych" zatwierdzona Uchwałą nr 16/2005 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 15 grudnia 2005 r.

W spółdzielniach zrzeszonych w Krajowym Związku Rewizyjnym Spółdzielni Spożywców "Społem" lustracje ustawowe przeprowadzane są nieodpłatnie. Lustracje częściowe – polegające na badaniu lustracyjnym części działalności w spółdzielniach zrzeszonych jak również lustracje ustawowe w spółdzielniach niezrzeszonych przeprowadzane są odpłatnie. Koszt jednego lustratorodnia ustalany i zatwierdzany jest przez Zarząd KZRSS "Społem".


Biuro Doradztwa i Lustracji
Tel.: (22)4408200 lub (22)4408230
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.