Copyright by KZRSS "Społem"

Statut

III. Majątek i fundusze Związku.

§ 15

1. Majątek Związku stanowią :
1) składniki majątkowe oraz prawa i wartości niematerialne przejęte od likwidowanego "Społem" Związku Spółdzielni Spożywców w Warszawie w trybie odrębnych przepisów oraz nabyte na podstawie umów cywilnoprawnych,
2) składki zrzeszonych spółdzielni,
3) dochody własne Związku,
4) darowizny osób prawnych i fizycznych.
2. W zakresie przejętych składników majątkowych oraz związanych z nimi praw, zobowiązań i roszczeń, Związek jest następcą prawnym „Społem" Związku Spółdzielni Spożywców w Warszawie, zlikwidowanego ustawą z dnia 20 stycznia 1990 r. o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości.

§ 16

Związek tworzy następujące fundusze własne:
1) fundusz zasobowy, stanowiący kapitał podstawowy Związku, powstający z wartości składników majątkowych, o których mowa w § 15 statutu, wpłat przez członków wpisowego oraz innych źródeł określonych przepisami prawa,
2) fundusz statutowo-organizacyjny tworzony z nadwyżek dochodów Związku nad wydatkami w rozliczeniu rocznym. Środki funduszu, nie wykorzystane w roku obrachunkowym Związku przechodzą na rok następny na utrzymanie Związku,
3) fundusze celowe tworzone ze źródeł wskazanych w uchwale Zjazdu Delegatów o ich utworzeniu i przeznaczeniu oraz na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących.

§ 17

Spółdzielnia przystępująca do Związku wnosi wpisowe w wysokości jednego tysiąca złotych. Wpisowe powinno być wpłacone w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia Związku o przyjęciu w poczet Związku.

§ 18

1. Spółdzielnia będąca członkiem Związku obowiązana jest wnosić składki na wykonywanie przez Związek zadań statutowych.
2. Wysokość składek oraz terminy ich wnoszenia określa uchwała Zjazdu Delegatów Związku.
3. Składki wnoszone na rzecz Związku w spółdzielniach stanowią koszty uzyskania przychodów do wysokości określonej w odrębnych przepisach.