Copyright by KZRSS "Społem"

Zjazdy Przedkongresowe

Kategoria: Dla spółdzielni Opublikowano: wtorek, 05, wrzesień 2023

INFORMACJA W SPRAWIE PRZYGOTOWAŃ DO VII KONGRESU SPÓŁDZIELCZOŚCI

W dniach 22 i 23 stycznia 2024 r. w Warszawie obradować będzie najwyższy organ samorządu spółdzielczego – VII Kongres Spółdzielczości.
Kongres Spółdzielczości dokonuje oceny stanu spółdzielczości w Rzeczpospolitej Polskiej oraz warunków i możliwości jej rozwoju, uchwala statut Krajowej Rady Spółdzielczej, zasady finansowania jej działalności przez organizacje spółdzielcze, dokonuje wyboru członków Rady oraz określa zasady odwoływania jej członków.

W związku z przygotowaniami do VII Kongresu Spółdzielczości, Zarząd KZRSS "Społem" działając na podstawie otrzymanego pełnomocnictwa Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 25.07.2023 r., podjął uchwałę Nr 21 z dnia 09 sierpnia 2023 r. w sprawie realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem wyboru delegatów spółdzielni spożywców „Społem" na VII Kongres Spółdzielczości.
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w wyżej wymienionej uchwale w dniach 05, 06, 11, 12 września br. odbędą się cztery przedkongresowe zjazdy regionalne, których celem będzie wybranie 29 delegatów reprezentujących spółdzielczość spożywców „Społem" na VII Kongresie, omówienie tez programowych i sformułowanie wniosków pod adresem Kongresu.
W zjazdach przedkongresowych mają prawo uczestniczyć przedstawiciele wszystkich spółdzielni spożywców, z wyjątkiem spółdzielni w likwidacji i upadłości, wybrani przez radę nadzorczą spółdzielni lub na walnym zgromadzeniu (zebraniu przedstawicieli) – stosownie do postanowień statutu danej spółdzielni.

Szczegółowe zasady i tryb wyboru delegatów na VII Kongres Spółdzielczości określają uchwała nr 19/2023 Zebrania Ogólnego KRS z dnia 29.06.2023 r. oraz pełnomocnictwo z dnia 25.07.2023 r. udzielone KZRSS „Społem" jako organizatorowi wiodącemu w branży spółdzielczości spożywców.

 

Uchwała nr 21/2023

Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem"

z dnia 09 sierpnia 2023 r.

w sprawie realizacji zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyboru delegatów spółdzielni spożywców „Społem" na VII Kongres Spółdzielczości
__________________________________________________________________________________

Zarząd KZRSS „Społem" działając na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Krajowej Rady Spółdzielczej do realizacji zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyboru delegatów na VII Kongres Spółdzielczości, postanawia:

1. Ustalić, że z przysługujących spółdzielczości spożywców „Społem" 31 mandatów, 29 delegatów wybranych zostanie bezpośrednio na przedkongresowych zjazdach regionalnych, a 2 wybierze Rada Nadzorcza KZRSS „Społem".

2. Ustalić, że dla przeprowadzenia wyboru delegatów reprezentujących spółdzielczość spożywców „Społem" oraz dla wypracowania stanowiska „Społem" w odniesieniu do kluczowych problemów zawartych w tezach programowych na VII Kongres Spółdzielczości, zorganizowane zostaną cztery przedkongresowe zjazdy regionalne w następującym układzie:
Region I – obejmujący spółdzielnie z województw: wielkopolskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego i lubuskiego.
Region II - obejmujący spółdzielnie z województw: śląskiego, dolnośląskiego i opolskiego.
Region III - obejmujący spółdzielnie z województw: małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.
Region IV - obejmujący spółdzielnie z województw: mazowieckiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.

3. Ustalić miejsca i terminy obrad przedkongresowych zjazdów regionalnych:
Region I - Piła, 06 września 2023 r.
Region II - Bytom, 05 września 2023 r.
Region III - Brzesko, 11 września 2023 r.
Region IV - Warszawa, 12 września 2023 r.

4. Określić liczbę delegatów na VII Kongres Spółdzielczości wybieranych w poszczególnych regionach:
Region I -7 delegatów
Region II – 7 delegatów
Region III – 7 delegatów
Region IV – 8 delegatów.
Zjazd przedkongresowy nie może zmienić liczby wybieranych na Kongres delegatów.

5. Zwrócić się do Rady Nadzorczej Związku o dokonanie na najbliższym planowym posiedzeniu wyboru 2 delegatów na VII Kongres Spółdzielczości.

6. Ustalić, że koszty organizacji przedkongresowych zjazdów regionalnych pokryje Związek ze środków własnych.

7. Zorganizować w przeddzień obrad VII Kongresu, w siedzibie Związku, spotkanie z wszystkimi wybranymi delegatami w celu omówienia i przygotowania spraw dotyczących obrad VII Kongresu Spółdzielczości.

8. Opłata kongresowa w wysokości 300 zł (243,91 zł netto + 23% VAT) za udział każdego delegata w VII Kongresie Spółdzielczości, ustalona Uchwałą nr 20/2023 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 29 czerwca 2023 r., wniesiona zostanie przez spółdzielnie, których przedstawiciele zostaną wybrani na regionalnych zjazdach przedkongresowych na konto Krajowej Rady Spółdzielczej w terminie do 10 listopada 2023 r.

9. Ustalić, że Związek zapewnia nieodpłatnie wybranym delegatom na VII Kongres Spółdzielczości:
- noclegi ze śniadaniem w dniach 21-23 stycznia 2024 r. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym KZRSS „Społem" w Warszawie przy ul. Grażyny 13/15,
- dowóz delegatów z miejsca zakwaterowania do miejsca obrad Kongresu.

10. Powierzyć wykonanie uchwały jednostkom organizacyjnym Związku w zakresie zgodnym z ich zadaniami.