Copyright by KZRSS "Społem"

Uchwała nr 12

Kategoria: Dla spółdzielni Opublikowano: środa, 10, sierpień 2016

Uchwała Nr 12
Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców "Społem"
z dnia 20 lipca 2016 r.
w sprawie realizacji zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyboru delegatów spółdzielni spożywców „Społem" na VI Kongres Spółdzielczości.

Zarząd KZRSS "Społem" działając na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Krajowej Rady Spółdzielczej do realizacji zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyboru delegatów na VI Kongres Spółdzielczości, postanawia:
1. Ustalić, że z przysługujących spółdzielczości spożywców „Społem" 26 mandatów, 23 delegatów wybranych zostanie bezpośrednio na przedkongresowych zjazdach regionalnych, a 3 delegatów wybierze Rada Nadzorcza KZRSS "Społem".
2. Ustalić, że dla przeprowadzenia wyboru delegatów reprezentujących spółdzielczość spożywców „Społem" oraz dla wypracowania stanowiska „Społem" w odniesieniu do kluczowych problemów zawartych w tezach programowych na VI Kongres Spółdzielczości, zorganizowane zostaną trzy przedkongresowe zjazdy regionalne w następującym układzie:
- region południowy, obejmujący spółdzielnie z województw: dolnośląskiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego.
- region północno-zachodni, obejmujący spółdzielnie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego.
- region centralny, obejmujący spółdzielnie z województw: lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego.

3. Ustalić miejsca i terminy obrad przedkongresowych zjazdów regionalnych:
region południowy - Bytom, 07 września 2016 r.
region północno-zachodni - Piła, 13 września 2016 r.
region centralny - Warszawa, 14 września 2016 r.

4. Określić, w związku z ustaleniem liczby spółdzielni w poszczególnych regionach w stosunku do ogólnej liczby spółdzielni w kraju (313) – liczbę delegatów na VI Kongres Spółdzielczości wybieranych w poszczególnych regionach:
region południowy - 114 spółdzielni – 8 delegatów
region północno-zachodni - 97 spółdzielni – 7 delegatów
region centralny - 102 spółdzielnie – 8 delegatów
Zjazd przedkongresowy nie może zmienić liczby wybieranych na Kongres delegatów.

5. Zwrócić się do Rady Nadzorczej Związku o dokonanie na najbliższym planowym posiedzeniu wyboru 3 delegatów na VI Kongres Spółdzielczości.
6. Ustalić, że koszty organizacji przedkongresowych zjazdów regionalnych pokryje Związek ze środków własnych.
7. Zorganizować w przeddzień obrad VI Kongresu, w siedzibie Związku, spotkanie z wszystkimi wybranymi delegatami w celu omówienia i przygotowania spraw dotyczących obrad VI Kongresu Spółdzielczego.
8. Opłata kongresowa w wysokości 738,00 zł (600 zł + 23% VAT) za udział każdego delegata Społem w VI Kongresie Spółdzielczości, ustalona Uchwałą nr 25/2016 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dn. 30-03-2016 r., wniesiona zostanie przez spółdzielnie, których przedstawiciele zostaną wybrani na regionalnych zjazdach przedkongresowych na konto KRS nr 14 8015 0004 0191 6575 2002 0001.
9. Ustalić, że Związek zapewnia nieodpłatnie wybranym delegatom na VI Kongres Spółdzielczości:
- noclegi (ze śniadaniem) w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym KZRSS „Społem" w Warszawie przy ul. Grażyny 13/15,
- dowóz delegatów z miejsca zakwaterowania do miejsca obrad Kongresu.
10. Powierzyć wykonanie uchwały jednostkom organizacyjnym Związku w zakresie zgodnym z ich zadaniami.

/ - / Zarząd
KZRSS „Społem"