Copyright by KZRSS "Społem"

Zjazdy Przedkongresowe

Kategoria: Dla spółdzielni
Opublikowano: wtorek, 05, wrzesień 2023

INFORMACJA W SPRAWIE PRZYGOTOWAŃ DO VII KONGRESU SPÓŁDZIELCZOŚCI

W dniach 22 i 23 stycznia 2024 r. w Warszawie obradować będzie najwyższy organ samorządu spółdzielczego – VII Kongres Spółdzielczości.
Kongres Spółdzielczości dokonuje oceny stanu spółdzielczości w Rzeczpospolitej Polskiej oraz warunków i możliwości jej rozwoju, uchwala statut Krajowej Rady Spółdzielczej, zasady finansowania jej działalności przez organizacje spółdzielcze, dokonuje wyboru członków Rady oraz określa zasady odwoływania jej członków.

W związku z przygotowaniami do VII Kongresu Spółdzielczości, Zarząd KZRSS "Społem" działając na podstawie otrzymanego pełnomocnictwa Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 25.07.2023 r., podjął uchwałę Nr 21 z dnia 09 sierpnia 2023 r. w sprawie realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem wyboru delegatów spółdzielni spożywców „Społem" na VII Kongres Spółdzielczości.
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w wyżej wymienionej uchwale w dniach 05, 06, 11, 12 września br. odbędą się cztery przedkongresowe zjazdy regionalne, których celem będzie wybranie 29 delegatów reprezentujących spółdzielczość spożywców „Społem" na VII Kongresie, omówienie tez programowych i sformułowanie wniosków pod adresem Kongresu.
W zjazdach przedkongresowych mają prawo uczestniczyć przedstawiciele wszystkich spółdzielni spożywców, z wyjątkiem spółdzielni w likwidacji i upadłości, wybrani przez radę nadzorczą spółdzielni lub na walnym zgromadzeniu (zebraniu przedstawicieli) – stosownie do postanowień statutu danej spółdzielni.

Szczegółowe zasady i tryb wyboru delegatów na VII Kongres Spółdzielczości określają uchwała nr 19/2023 Zebrania Ogólnego KRS z dnia 29.06.2023 r. oraz pełnomocnictwo z dnia 25.07.2023 r. udzielone KZRSS „Społem" jako organizatorowi wiodącemu w branży spółdzielczości spożywców.

 

Uchwała nr 21/2023

Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem"

z dnia 09 sierpnia 2023 r.

w sprawie realizacji zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyboru delegatów spółdzielni spożywców „Społem" na VII Kongres Spółdzielczości
__________________________________________________________________________________

Zarząd KZRSS „Społem" działając na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Krajowej Rady Spółdzielczej do realizacji zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyboru delegatów na VII Kongres Spółdzielczości, postanawia:

1. Ustalić, że z przysługujących spółdzielczości spożywców „Społem" 31 mandatów, 29 delegatów wybranych zostanie bezpośrednio na przedkongresowych zjazdach regionalnych, a 2 wybierze Rada Nadzorcza KZRSS „Społem".

2. Ustalić, że dla przeprowadzenia wyboru delegatów reprezentujących spółdzielczość spożywców „Społem" oraz dla wypracowania stanowiska „Społem" w odniesieniu do kluczowych problemów zawartych w tezach programowych na VII Kongres Spółdzielczości, zorganizowane zostaną cztery przedkongresowe zjazdy regionalne w następującym układzie:
Region I – obejmujący spółdzielnie z województw: wielkopolskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego i lubuskiego.
Region II - obejmujący spółdzielnie z województw: śląskiego, dolnośląskiego i opolskiego.
Region III - obejmujący spółdzielnie z województw: małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.
Region IV - obejmujący spółdzielnie z województw: mazowieckiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.

3. Ustalić miejsca i terminy obrad przedkongresowych zjazdów regionalnych:
Region I - Piła, 06 września 2023 r.
Region II - Bytom, 05 września 2023 r.
Region III - Brzesko, 11 września 2023 r.
Region IV - Warszawa, 12 września 2023 r.

4. Określić liczbę delegatów na VII Kongres Spółdzielczości wybieranych w poszczególnych regionach:
Region I -7 delegatów
Region II – 7 delegatów
Region III – 7 delegatów
Region IV – 8 delegatów.
Zjazd przedkongresowy nie może zmienić liczby wybieranych na Kongres delegatów.

5. Zwrócić się do Rady Nadzorczej Związku o dokonanie na najbliższym planowym posiedzeniu wyboru 2 delegatów na VII Kongres Spółdzielczości.

6. Ustalić, że koszty organizacji przedkongresowych zjazdów regionalnych pokryje Związek ze środków własnych.

7. Zorganizować w przeddzień obrad VII Kongresu, w siedzibie Związku, spotkanie z wszystkimi wybranymi delegatami w celu omówienia i przygotowania spraw dotyczących obrad VII Kongresu Spółdzielczości.

8. Opłata kongresowa w wysokości 300 zł (243,91 zł netto + 23% VAT) za udział każdego delegata w VII Kongresie Spółdzielczości, ustalona Uchwałą nr 20/2023 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 29 czerwca 2023 r., wniesiona zostanie przez spółdzielnie, których przedstawiciele zostaną wybrani na regionalnych zjazdach przedkongresowych na konto Krajowej Rady Spółdzielczej w terminie do 10 listopada 2023 r.

9. Ustalić, że Związek zapewnia nieodpłatnie wybranym delegatom na VII Kongres Spółdzielczości:
- noclegi ze śniadaniem w dniach 21-23 stycznia 2024 r. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym KZRSS „Społem" w Warszawie przy ul. Grażyny 13/15,
- dowóz delegatów z miejsca zakwaterowania do miejsca obrad Kongresu.

10. Powierzyć wykonanie uchwały jednostkom organizacyjnym Związku w zakresie zgodnym z ich zadaniami.

Uchwała nr 12

Kategoria: Dla spółdzielni
Opublikowano: środa, 10, sierpień 2016

Uchwała Nr 12
Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców "Społem"
z dnia 20 lipca 2016 r.
w sprawie realizacji zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyboru delegatów spółdzielni spożywców „Społem" na VI Kongres Spółdzielczości.

Zarząd KZRSS "Społem" działając na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Krajowej Rady Spółdzielczej do realizacji zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyboru delegatów na VI Kongres Spółdzielczości, postanawia:
1. Ustalić, że z przysługujących spółdzielczości spożywców „Społem" 26 mandatów, 23 delegatów wybranych zostanie bezpośrednio na przedkongresowych zjazdach regionalnych, a 3 delegatów wybierze Rada Nadzorcza KZRSS "Społem".
2. Ustalić, że dla przeprowadzenia wyboru delegatów reprezentujących spółdzielczość spożywców „Społem" oraz dla wypracowania stanowiska „Społem" w odniesieniu do kluczowych problemów zawartych w tezach programowych na VI Kongres Spółdzielczości, zorganizowane zostaną trzy przedkongresowe zjazdy regionalne w następującym układzie:
- region południowy, obejmujący spółdzielnie z województw: dolnośląskiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego.
- region północno-zachodni, obejmujący spółdzielnie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego.
- region centralny, obejmujący spółdzielnie z województw: lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego.

3. Ustalić miejsca i terminy obrad przedkongresowych zjazdów regionalnych:
region południowy - Bytom, 07 września 2016 r.
region północno-zachodni - Piła, 13 września 2016 r.
region centralny - Warszawa, 14 września 2016 r.

4. Określić, w związku z ustaleniem liczby spółdzielni w poszczególnych regionach w stosunku do ogólnej liczby spółdzielni w kraju (313) – liczbę delegatów na VI Kongres Spółdzielczości wybieranych w poszczególnych regionach:
region południowy - 114 spółdzielni – 8 delegatów
region północno-zachodni - 97 spółdzielni – 7 delegatów
region centralny - 102 spółdzielnie – 8 delegatów
Zjazd przedkongresowy nie może zmienić liczby wybieranych na Kongres delegatów.

5. Zwrócić się do Rady Nadzorczej Związku o dokonanie na najbliższym planowym posiedzeniu wyboru 3 delegatów na VI Kongres Spółdzielczości.
6. Ustalić, że koszty organizacji przedkongresowych zjazdów regionalnych pokryje Związek ze środków własnych.
7. Zorganizować w przeddzień obrad VI Kongresu, w siedzibie Związku, spotkanie z wszystkimi wybranymi delegatami w celu omówienia i przygotowania spraw dotyczących obrad VI Kongresu Spółdzielczego.
8. Opłata kongresowa w wysokości 738,00 zł (600 zł + 23% VAT) za udział każdego delegata Społem w VI Kongresie Spółdzielczości, ustalona Uchwałą nr 25/2016 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dn. 30-03-2016 r., wniesiona zostanie przez spółdzielnie, których przedstawiciele zostaną wybrani na regionalnych zjazdach przedkongresowych na konto KRS nr 14 8015 0004 0191 6575 2002 0001.
9. Ustalić, że Związek zapewnia nieodpłatnie wybranym delegatom na VI Kongres Spółdzielczości:
- noclegi (ze śniadaniem) w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym KZRSS „Społem" w Warszawie przy ul. Grażyny 13/15,
- dowóz delegatów z miejsca zakwaterowania do miejsca obrad Kongresu.
10. Powierzyć wykonanie uchwały jednostkom organizacyjnym Związku w zakresie zgodnym z ich zadaniami.

/ - / Zarząd
KZRSS „Społem"

Składki

Kategoria: Dla spółdzielni
Opublikowano: piątek, 18, kwiecień 2014

UCHWAŁA Nr 8

50 Zjazdu Delegatów Krajowego Związku Rewizyjnego
Spółdzielni Spożywców „Społem" w Warszawie

z dnia 20 listopada 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości składek na wykonywanie zadań Związku
oraz terminów i sposobu ich wnoszenia


Zjazd Delegatów, działając na podstawie § 18 ust. 2 oraz § 20 pkt 3 statutu Związku, postanawia ustalić co następuje:

I. Spółdzielnie będące członkami Związku obowiązane są w każdym roku wnosić składkę na wykonywanie przez Związek zadań statutowych. Wysokość składki, zależnie od wielkości osiągniętego przez spółdzielnię w poprzednim roku wyniku finansowego netto, zostaje określona w następującej wysokości:
a) 2.520 zł rocznie w przypadku straty lub nadwyżki bilansowej w wysokości do 100.800 zł, osiągniętej w roku poprzednim,
b) 2,5 % nadwyżki bilansowej w kwocie powyżej 100.800 zł osiągniętej w poprzednim roku, nie więcej jednak niż 7.440 zł rocznie.

II. Spółdzielnie obowiązane są w terminie do 31 marca każdego roku do przesłania na adres Związku deklaracji określającej wysokość składki na dany rok oraz wysokość przychodów netto i zysk bądź stratę za poprzedni rok obrotowy.

III. Kwoty składek wpłaconych przez Spółdzielnie w całości przeznaczane są na realizację zadań statutowych wykonywanych przez Związek.

IV. Składki wnoszone będą do Związku w okresach miesięcznych, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca. Opóźnienie wpłaty spowoduje naliczenie ustawowych odsetek.

V. Spółdzielnia przystępująca do Związku wnosi składki od następnego miesiąca, po miesiącu w którym została przyjęta na członka Związku.

VI. Upoważnia się Zarząd Związku do rozpatrywania i uwzględniania wniosków spółdzielni dotyczących umorzenia naliczonych odsetek za zwłokę oraz rozkładania na raty wpłaty zaległych składek.

VII. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

/ - / Małgorzata Dybaś /                                        - / Adam Sosnowiec
                Sekretarz Zjazdu                                          Przewodniczący Zjazdu

Do pobrania:

Dla spółdzielni

Kategoria: Dla spółdzielni
Opublikowano: wtorek, 01, październik 2013

Szanowni Państwo! krag

Chcąc ułatwić pracownikom spółdzielni dostęp do informacji na temat działalności Związku na rzecz spółdzielni, zamieściliśmy na naszej stronie internetowej Ofertę Związku dla Spółdzielni.

W ramach oferty znajdziecie Państwo wiele praktycznych informacji, które mamy nadzieję będą przydatne Państwu w codziennej w pracy.

Większość informacji dostępna jest na hasło, które każda ze zrzeszonych Spółdzielni otrzymała wraz z loginem. W przypadku problemów z dostępem uprzejmie prosimy o kontakt z Biurem Doradztwa i Ogranizacji lub Sekcją Informatyczną. Osoba do kontaktu:
Kamila Strzelecka, tel. 22 440 82 06
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Uprzejmie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty, a w przypadku wątpliwości o kontakt z poszczególnymi Zespołami.